D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0815.jpg
C Í M 
F ő c í m : Borz
B e s o r o l á s i   c í m : Borz
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Vollrath
U t ó n é v : Otto
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1912
V I A F I d : 232758056
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T e c h n i k a : vízfesték
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : menyétféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ragadozó állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Borz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A borz a húsevő ragadozók (Carnivora) rendjébe, a menyétfélék (Mustelinae) családjába és a borzok (Melinae) alcsaládjába tartozik. Vadászatilag az apró vadhoz számítjuk.
Hosszúsága mintegy 0*75-1 m., farka 15-18 cm. Rövid lábai körülbelül farkhosszúságuak, minek következtében testalkata alacsony s miután testét hosszú serteszerű szőr födi, még alacsonyabbnak látszik. Gereznáját kétféle szőr képezi: az alsó gyapjuszőr és a hosszabb, durvább felső szőr. Az utóbbi a hátán fehéresszürke feketével elegyítve, a hasi részen sötétebb. Lábai feketések. Fejének alapszinezete fehér s mindkét oldalán az arcorr közepétől a szemeken keresztül a fülek mögé egy-egy fekete sáv húzódik. Szemei aprók, feketésbarnák, fülei rövidek, tövükön kiszélesednek, végükön lekerekítettek.
A nőstény valamivel kisebb és gyengébb mint a hím ; hasán 8 csecsbimbója van és színezete is világosabb. A fiatalok életük első évében, őszig sokkal világosabb szinüek, mert gereznájuk gyapjas szőre világosabb szürke s a felső szőr is világosabb és rövidebb mint az öregeké. A borz szőrödzés-ideje május és szeptember. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/13100/13111/pdf/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A borz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1502x2251 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna