D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0052.jpg
C Í M 
F ő c í m : A német vizsla idomítása és vezetése
B e s o r o l á s i   c í m : Német vizsla idomítása és vezetése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-08
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vadászkutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászállat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutyatartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutyatenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idomítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A német vizsla idomítása és vezetése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ha visszatekintünk a régi időben a vadászebek tanításánál használt rendkívül egyszerű és minden művészetet nélkülöző módszerre, bámulnunk kell azon haladást a tökély felé, melyet az emberi elme ezen a téren létrehozott. A legrégibb időkben az ebeket a vadászatra egyáltalában nem idomították, mert mindegyik már mintegy a természettől idomítva volt arra, amit tőle kívántak, t. i. hogy a vadat ösztönszerűleg hévvel üldözze, kitartással elfárassza és végre megfogja. Századokon át azt tartották a legjobb vadászebnek, amelyik a nyomot legjobban tartotta és a hajtásnál legtovább kitartott. ...
A fővadban szegény korszakunknak legfontosabbika az összes használt vadászebek között kétségkívül a vizsla. Azért szentel ezen munka a vadász hű és hasznos társának egy külön fejezetet, melyre a későbbi szakaszokban is hivatkozás leend.
Bámulatraméltók azon tulajdonságok, melyekkel ezen állatot a természet oly bőkezüleg felruházta. Ha az összes többi ebfajták kihalnának s kényszerítve lenne az ember a vizslát oly irányban kiképezni, melyben eddig azt a szükség nem kívánta, meggyőződnék arról, hogy az összes fajtákat, nem véve ki a juhász- és a mészárosebeket sem, képes volna helyettesíteni."
Forrás: Diezel, Carl Emil : Az apróvad vadászata (p. 34-35.)
https://mek.oszk.hu/13100/13111/
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carl Emil Diezel : Az apróvad vadászata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A szálkásszőrü német vizsla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1486x503 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes