D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2b35.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/006300/006380/2b35_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferdinánd nagy kettős pecsétje
B e s o r o l á s i   c í m : Ferdinánd nagy kettős pecsétje
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-01-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : [szerk.] Szilágyi Sándor
M e g j e l e n é s : Bp. : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pecsét
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
V I A F I d : 51698517
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferdinánd nagy kettős pecsétje.
Előlapján a király trónszéken ülő alakja; a trónt fent két grif által tartott, zárt koronával fedett pajzsban a római királyi czimer, jobbról és balról angyalok által tartott; nyilt koronával fedett pajzsokban: 1. a magyar, 2. a spanyol (castiliai, leoni, aragoniai és navarrai), 3. a cseh, és 4. a dalinát czímerek diszitik; a trón lépcsője alatt zárt koronával fedett pajzsban az osztrák ház czimere (a négyes pajzs 1. és 4. mezejében az osztrák pólya, a 2. és 3. mezőkben a három burgundi haránt gerenda) látható. Körirata: FERDINANDVS * D(ivina) * F(avente) * CLE(mentia) * ROM(anorum) * REX * SEMP(er) * AVGVST(us) * AC * GERMAN(ie) * HVNG(ariae) * BOEM(ie) * DALM(atie) * CROAT(ie) * BOSNE (belül folytatva:) LODOMERIE * BVLGARIE * SCLAVON(ie) * RAME * SERVIEQ(ue) *
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar nemzet története : Kettős királyválasztás. A két király politikája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 552x533 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer