D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fold_korul_1_032.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jelenleg legnagyobb vitorlás hajó
B e s o r o l á s i   c í m : Jelenleg legnagyobb vitorlás hajó
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Föld körül
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Föld körül : Útleírás hat kötetben
S z e r z ő : Gáspár Ferenc
M e g j e l e n é s : Budapest : Singer : Wolfner, 1906-1908
T í p u s : útleírás
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vitorlás hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gép nélküli hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vitorlázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A jelenleg legnagyobb vitorlás hajó
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Itt vonul el tudniillik mindaz a hajó, a mely Hamburg kikötőjébe tart, vagy onnan kimegy. Százával vonulnak el előttünk a járműveknek minden fajtái, az oceánokat járó hatalmas gőzösökön, meg a földgömböt körüljáró vitorlás teherhajókon kezdve végig az apró, fürge kis gőzbárkákig, a melyek a kikötő helyi forgalmára szolgálnak. Az impozáns nagyságú vitorlás hajók, a melyeket csukott vitorlákkal vontatnak be a hajózásra szűk folyamba, olyanok most körülbelül, mint a hattyú a szárazon, tudniillik otrombák. Ugyanaz a hajó, a mely künn a sík oceánon kibontott és duzzadt vitorláival játszi könnyűséggel libben fel a hullámhegyre és óvatosan, mintha vigyázna, ereszkedik le a hullámvölgybe, most szárnyaszegetten, csukott vitorlákkal, csak tehetetlen úszó tömeg; olyan, mint a hattyú a tó partján : otromba és nehézkes. A kis vontató gőzös eltörpülő parány a mögötte úszó hatalmas alkotmányhoz képest, emlékeztet a hangyára, a mely a saját nagyságát sokszorosan felülmúló terhet czipel magával." (Forrás: https://mek.oszk.hu/13000/13000/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáspár Ferenc A Föld körül
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1414x1540 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet