D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_37_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Munkás-házak Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Munkás-házak Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Utcza a házak közt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Nándor
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 51. sz. (1897. deczember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : munkásotthon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. november 21.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Munkás-házak Budapesten. - Nándor Pál amateur fényképe.
Utcza a házak közt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A munkások elszállásolásának javítása czéljából mindinkább előállott annak szüksége, hogy a székes főváros területén a munkás osztály számára olcsó és egészséges munkás-házak létesíttessenek. E nemes feladatot vállalta magára a fővárosi tanács felszólítása folytán a "Hajléktalanok Menhelye" czimű egyesület, mely a hajléktalanok számára menhelyek létesítése és fentartása által e téren eddig is sokat tett. A múlt nov. 21-ikén, vasárnap, adatott át rendeltetésének a 96 család befogadására készült első négy minta-munkásház, mely csak kezdete az itt idővel építendő nagy munkás-telepnek.
A most megnyitott négy munkás-lakóház a Soroksári-út és Kén-útcza sarkán áll. Mindenik egyemeletes és mindenikben 12-12 lakás van. Minden lakás egy tágas konyhából és egy nagy szobából áll, melyhez még pincze és padlás is tartozik. A szobák ablakai az útczára nyílnak, szellősek és világosak, a konyhák nemkülönben. A konyhák egy tágas, boltozatos folyosóra nyílnak, melynek ivezetei ablaktalanok.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nándor Pál: A budapesti munkás-házak fölavatási ünnepélyéről : Sándor Pál amateur fényképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nándor Pál: Munkás-házak Budapesten: Egyik munkás-ház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 823x516 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna