D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_42_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szent Jobb oltára a budavári Mátyás-templom Szent-István-Kápolnájában
B e s o r o l á s i   c í m : Szent Jobb oltára a budavári Mátyás-templom Szent-István-Kápolnájában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 34. sz. (1897. augusztus 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ereklye
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kéz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szent Jobb oltára a budavári Mátyás-templom Szent-István-Kápolnájában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : István Székes-Fehérvárott az általa emelt bazilikában fehér márványkoporsóban temettetett el. VII. Gergely pápa pedig 1083-ban a szentek sorába iktatta.
László király ez évben, az országnagyok jelenlétében felvétette nagy elődje testét. A test feloszlott ugyan, de jobb keze teljes épségben maradt, s pedig olyan állásban, - mint a XV. században élt temesvári Pelbárt mondja, - mintha alamizsnát adna. A Szent Jobb, melynek föltalálását a magyar katholikus egyház május 30-án üli meg, a Szent László által alapított szent-jobbi apátságban őriztetett, honnan azonban a tatárjáráskor IV. Béla a székesfehérvári bazilikába vitette. A XVI. században, a török idejében azonban a Szent Jobb Raguzában helyeztetett biztonságba, honnan a dominikánus szerzetesektől Mária Terézia 1771-ben szerezte vissza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szent Jobb magyar nemzeti és katolikus ereklye, amely feltételezetten Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Az ereklyét a budapesti Szent István-bazilikában lévő Szent Jobb-kápolnában őrzik.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan, Szentkirályi Antal: A Szent Jobb : Szentkirályi Antal fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: A Szent Jobb ereklyetartója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1106 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna