D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_38_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A sziámi király és gyermekei kisérete Gödöllőn a haraszti Erdőben
B e s o r o l á s i   c í m : Sziámi király és gyermekei kisérete Gödöllőn a haraszti Erdőben
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 44. évf. 27. sz. (1897. július 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rama (Sziám: király), V. (1853-1910)
V I A F I d : 291253423
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A sziámi király és gyermekei kisérete Gödöllőn a haraszti Erdőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyarországi tartózkodásának egyik legérdekesebb napja volt a gödöllői kirándulás, hova udvari különvonat vitte a királyt és kíséretét. Megérkezve, a nagyszámban összesereglett közönség éljenzése közben felhajtatott a királyi kastélyhoz és innen a haraszti erdő árnyas lombjai alatt rendezett népünnephez. Néhány taraczklövés után megkezdődött az aratók felvonulása a díszes királyi sátor elé, a hol a gödöllői előkelőségek állták körűi a sziámi vendégeket. Elől ment egy arató gazda, vígan tánczolva, a búzakalászokból és mezei virágokból font korona kéve előtt, a mit négy leány vitt vállán, nyomon követték víg zeneszó hangjai mellett az arató leányok, asszonyok és legények, a kik a király elé érve, felajánlották hódolatuk jeléül az idei termés kalászait. Ez után vidám csárdás tánezra kerekedtek az erdő árnyas lombjai alatt. A sziámi király kísérete a herczegekkel a tánezolók közé ment, Swasti herczeg pedig a czimbalmos kezéből kivette a verőket és az egész banda nagy ámulatára olyan magyarosan játszta a "Körösi lányt", hogy a czigány sem tudta volna különben. A király ezalatt fölment az erdő lankására, a hol bográcsban főzték a gulyásos húst, a melyből aztán az ozsonnánál egy egész tányérral elfogyasztott. Az ozsonna után a királyi sátor mellett az erdő tisztásán vétetett föl az a fénykép, melyet mai számunkban bemutatunk s melyen a király közvetlen közelében a sziámi herczegek, tőle jobb felé Darányi miniszter, Szalay Imre, s a sziámi és a magyar kíséret több tagja láthatók.
(Vasárnapi Ujság, 1897. julius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A sziámi király és gyermekei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1609x1213 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna