D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hunyadi János utalsó szavai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Tornai
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1928
V I A F I d : 43981129
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 18. sz. (1897. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haldoklás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hunyadi János (1407-1456)
V I A F I d : 8182172
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hunyadi László (1431-1457)
V I A F I d : 58134583
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Giovanni da Capistrano (1386-1456)
V I A F I d : 72188800
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zimony
G e o N a m e s I d : 783920
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1456. augusztus 11.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából<> Hunyadi János utolsó szavai. - Tornai Gyula festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hunyadi János, korának egyik nagy embere, a keresztény vitézség példaképe, úgyszólván a csatatéren halt meg az 1456. jul. 21-22-iki nándorfehérvári győzelem után, mikor Nándorfehérvárt felszabadította a török ostrom alól. A forró nyári időben a csatatér környékén ragályos betegség tört ki. Hunyadi a Duna másik partjára, Zimonyba vonult át, de már a halálos betegség csirájával, s táborozó csapatai közepette aug. 11-ikén a ragálynak csakugyan áldozatul is esett.
A képen is a nagy embert utolsó óráiban vitézei, vezérei veszik körül. Az utolsó pillanat még nem következett el. A kegyes életű férfiú a templomba vitette magát, a hol imádkozni kívánt, s a hol még szelíd és jámbor szavakkal intette környezetét az istenfélelemre és a hazaszeretetre. Ezt a pillanatot festette meg Tornai. Az ősz vezér egy székben ül. Erős, hatalmas alak, kit az orozva öldöklő kór nem birt megroncsolni. Bágyadtan, szelíden ül ott. Jobbjánál fia, Mátyás térdel, s kezét vonja ajkához. Mellette áll nagyobbik fia, László horvát bán, a család barátaival. A beteg mögött szeretettel hajlik rá a vitéz szerzetes, Kapisztrán János. Nagyon eleven a csoportozat a beteg vezérrel szemben. Ezek letérdelve hallgatják az utolsó intéseket egyik mintha fogadást tenne, a másik az ég felé fordítja tekintetét és esdve emeli föl két kezét. A teljes papi díszben levő püspök pedig lázas hévvel ad áldást kezeivel a beteg szavaihoz. Jól kiegészíti a középső csoportozatot, a sisakos, kaczagányos harczos, ki a Hunyadi diadalmas zászlaját meghajtva térdel a haldokló elé. A meghatottság, fájdalom és áhítat érzéseit fejezik ki a kép többi alakjai is a haldokló széke mögött a templom vagy kápolna bejáratánál térdelő és síró asszonyok, és a kép ellenkező részén egy emelvényen összegyűlt megható csoportozat, az egyik nagy harczi alabárddal, másik a templomi zászlóval. Ketten egymásra borulnak. Az alakok és fegyverzetek által érezteti a festő a harcztér közelségét, s a daliás idők jellegét bele illesztette a templom komor és bánatos hangulatába, a hősiességet a mély vallásossággal, Hunyadi Jánosnak ezt a két jellemző vonását.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lotz Károly, Háry Gyula: Hunyadi János halála
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1672x1013 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna