D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_25_Kep_0001f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Egyiptomból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Egyiptomból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A fellegvár és temető Kairóban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 15. sz. (1897. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kairó
G e o N a m e s I d : 360630
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Egyiptomból
A fellegvár és temető Kairóban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alexandriánál már sokkal keletiesebb színezetű a Nilus deltájának a kezdő csúcsán alul fekvő Kairó vagy arabul Kakira, székhelye az egyiptomi alkirálynak, kormánynak, az idegen hatalmak képviselőinek, a nemzetközi bíróságnak, stb. Hogy e valóban csodálatos nagy és népes várost mily nagyra tartják kelet népei, erre nézve jellemző egy arab Írónak az a kifejezése, hogy: "A ki Kairót nem látta, nem látta a világot". Egy felől a Nilus buja tenyészetű partmelléke szegélyezi, másfelől az arab sivatag széle érinti a várost, melynek közepén a Nilus egyik ága, a Khalig nevű csatorna fut végig. A város új részei díszes palota-sorokkal s szabályos és tágas útczákkal pompáznak, a régibb részei ellenben keletiesen szűkek, szegényesek és szennyesek. Középületei közül, mint megannyi különlegességek, főleg a mohammedán középületek és intézetek ragadják meg az európai utazók figyelmét. Ilyen a fellegvár, melynek építéséhez a gizehi kis pyramisokból és Memphis romjaiból hordották az építő anyagot. E fellégvárnak fő büszkesége a két karcsú tornyú s kupolás alabástrom mecset, vagy Mohammed Ali dsámija, mely építtetőjéről kapta ezt a nevét. Eredetileg erősségnek volt szánva. Bástyáiról s tornyairól pompás kilátás nyílik a városra, a Nilus völgyére és a lábaival idáig érő kopár Mokattam hegységre. A fellegvár mecsetje az egyetlen török templom, a melynek toronyórája van. Ezt az órát Fülöp Lajos franczia király ajándékozta Mohammed Alinak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kairó, Egyiptom fővárosa : A fellegvár és várpalota. Mehemed Ali mecsetje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kairói temető
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Egyiptomból : A fellegvár Kairóban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1195x778 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna