D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug3_10.jpg
C Í M 
F ő c í m : Önarckép
B e s o r o l á s i   c í m : Önarckép
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pór
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1880-1964
V I A F I d : 40734022
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
S o r o z a t : 1980. Pór Bertalan
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : önarckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pór Bertalan (1880-1964)
V I A F I d : 40734022
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980-1981
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. PÓR BERTALAN
Pór B. (1880-1964) születésének 100. évfordulója alkalmából.
Ofszetny.12 F. fog.
T.: Kass János (keret)
Á 1980. nov. 4.-1981. dec. 31.
P 4 001 300 fog. 5 000
3422 3450 1 Ft Önarckép 50,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pór Bertalan magyar festő. A budapesti Mintarajziskolában eltöltött egy év után Münchenben folytatta tanulmányait az akadémián. 1901-ben Nemzeti Szalonon kiállított Önarcképével elnyerte a kiállítók számára alapított Harkányi-féle ösztöndíjat. Ezzel az ösztöndíjjal utazott Párizsba és a Julian Akadémián tanult tovább Jean-Paul Laurens (1838-1921) mellett. 1903-ban hazajött és számos kiállításon szerepelt jelentős, az expresszionizmus jegyeit hordozó arcképekkel. A Nyolcak alapító tagja lett 1909-ben. Nagyszabású dekoratív munkákra kapott megbízást, így a Vas utcai iskola mozaikjának elkészítésére Róth Miksával, majd a Népopera - ma Erkel Színház - oromzatát díszítő 11 m-es freskójának az elkészítésére. Az I. világháború alatt frontrajzoló volt és az elhagyott, feldúlt földekről készültek szép rajzai. Kapcsolatba kerül Kassák Lajossal és az aktivista MA folyóirat körével. 1919-ben a Tanácsköztársaság híve lévén, direktóriumi tag lett. Toborzó plakátjai az aktívizmus kollektív művészetideálját testesítették meg. A Tanácsköztársaság bukása után Szlovákiába emigrált, ahol portrékat, - pl. Károlyi Mihály - tájképeket festett. 1936- ban fél évet a Szovjetunióban töltött, mad 1938-tól 1948-ig Párizsban élt. Ott főként szimbólikus értelmű erőteljes állatrajzokat, bikákat ábrázoló képeket, rajzokat készített. 1948-ban tért haza, csatlakozott az Európai Iskolához, mely 1945-48 között egy modern művészeti csoportosulás volt. 1948-tól 1960-ig A Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Több történelmi zsánerképet festett, fő művei azonban remek emberlátású portréi voltak. (Műv.L.1967.3k.806o., MNL.15k.16 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Balogh János : Önarckép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 848x1077 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn