D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug2_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Női képmás bársonymentében
B e s o r o l á s i   c í m : Női képmás bársonymentében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Borsos
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1821-1883
V I A F I d : 55219131
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1967
S o r o z a t : 1967. Festmények (II.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1967-1968
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1967. FESTMÉNYEK (II.)
Magyar festők alkotásai.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/2 F. fog.
Névérték: 1,50 Ft
Á 1967. jún. 22.-1968. jún. 30.
P 720 000 fog. 8 000
2376 2332 1,50 Ft Borsos József (1821-1883): Női képmás bársonymentében 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsos József magyar festő 1837-40 között Pesten Schoefft Józseftől (1745-1803 után) tanult, de nagyobb hatással volt rá Barabás Miklós, akinek műtermét látogatta. 1837-ben már ismert volt a Mohács című történeti kompozíciója. 1840-ben iratkozott be a bécsi Képzőművészeti Akadémián Leopold Kupelweiser osztrák festő (1796-1862) osztályába, 1842-ben magániskolában folytatta tanulmányait Ferdinand Georg Waldmüllernél. Élete nagy részét Bécsben töltötte. 1841-ben már egyházi témájú képeket is festett, mint pl. a Keresztet vivő Krisztus. Első portréja Csernovics péter grófról 1842-ben készült. Fel is figyeltek tehetségére és hamarosan a bécsi arisztokrácia kedvelt festője lett. Arcképei Esterházy Pál herceg arcképe, Andrássy Károly gróf portréja - a jellemzés komolyságával, a megoldás festőiségével a magyar polgári romantika legmagasabb szintjét jelentik. Korai életképeinek témáját a népéletből merítette. Ilyen a Szőlőt vagy csókot, vagy a Drótostót. Csendéleteit is a pompa kedvelése jellemzi. Leányalakjaiban, ideálportréiban, mint az Olasz kertészlány, Lányok bál után vagy a Galambposta, a finom báj és a kedves elevenség típusait teremtette meg. Műveit 1855-ig fiatalos lendület, színgazdagság, jó megfigyelés és ötletes kompozíció teszi naggyá. 1861-ben tért haza, felhagyott a festészettel, Doctor Albert festővel (1813-1888) társulva fényképészeti műtermet nyitott, majd élete végén azzal is felhagyott és mint kocsmáros fejezte be életét. (Műv.L.1965.1k.277o., MNLAk.369 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Györgyi Alajos: Deák Szidónia arcképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1033x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn