D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_588_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Serly zenekara Ős-Budavárában
B e s o r o l á s i   c í m : Serly zenekara Ős-Budavárában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 32. sz. (1896. augusztus 9.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Hangszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Serly Lajos (1855-1939)
V I A F I d : 161806151
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : énekkar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenei együttes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenekar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Serly Lajos magyar ének- és zenekarával Ős-Budavárában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Serly Lajos mint zeneszerző is jó nevet vívott ki; de tehetsége eddig nem talált arra az elismerésre, melyre már jóval kisebb képességek szert tettek. Talán azért, mert önálló gondolkozású, szókimondó ember, a ki dalaiban is, valamint véleménynyilvánításában az igazságot tartja szem előtt. A külföldön, a merre járt és működött, mint az ottani nyilatkozatok bizonyítják, mindenütt elismerés fogadta. Egy időben, közel négy esztendeig, karmestere volt a népszínháznak. Azelőtt a kolozsvári nemzeti színháznak volt karmestere; előbb pedig már a külföldön, a többi közt Berlinben működött. Miután a népszínháztól távozott, ismét külföldre ment. Münsterben rendkívül szíves közönségre talált. Később tanulmányainak kiegészítése végett huzamosabb ideig élt Parisban, a hol több zeneszerzeménye jelent meg. De honvágya ismét visszahívta s ebbe az időbe esett nagy reménynyel és öntudatos czéllal megkisérlett, de a mostoha viszonyok közt vállalkozása, a fővárosi zenekar nem sikerült. És a székes fővárosnak még ma sincs zenekara. Ha nagy gyakorlaton van a katonaság, egyáltalában nem lehet közhelyen orchestrális zenét hallanunk." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 32. sz. (1896. augusztus 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Serly Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2202x1472 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet