D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jekelfalussy József
B e s o r o l á s i   c í m : Jekelfalussy József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 17. sz. (1896. április 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jekelfalussy József (1849-1901)
V I A F I d : 171882069
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : statisztikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Jekelfalussy József az Orsz. Magyar Kir. statisztikai hivatal igazgatója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jekelfalussy legfontosabb és legüdvösebb reformtörekvései azonban minden bizonynyal azok, a melyek a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás fejlesztését czélozzák. Újjászervezte a tűzkárok, a hitelintézetek statisztikáját, a népmozgalom statisztikáját pedig teljesen az egyéni számláló-lapok rendszerére fektette. Az állami anyakönyvek életbelépte óta minden születésről, halálozásról és házasságkötésről egy-egy számláló-lap érkezik a statisztikai hivatalba, a mely ilyképen magából a nyersanyagból állítja össze a népmozgalmi statisztikát. É rendszer, a melyet rövid idő alatt a közoktatásügyi és bűnügyi statisztikában is alkalmazni fognak, az adatszolgáltató hatóságokat a táblázatok fáradságos összeállításától, a statisztikai hivatalt pedig megbízhatatlan adatoktól kiméli meg, - és így bizonyára alkalmas arra, hogy általános irányelvűi fogadtassék el az adatgyűjtés mindazon ágaiban, a melyek viszonyai a számlálólapok használatát megengedik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 17. sz. (1896. április 26.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pályája elején főleg a népszámlálás módszertani problémái, valamint a demográfiai adatok társadalomstatisztikai kérdései vonzották (nemzetiségek, foglalkoztatásszerkezet, bűnözés stb.). Nevéhez fűződik a korábbi lajstromozás helyett a részletesebb adatok felvételét lehetővé tevő adatlapos gyűjtés bevezetése, az első országos cigányösszeírás megszervezése, a bűnügyi statisztika korszerű módszertanának megteremtése, valamint több helységnévtár és címtár összeállítása. Az 1880-as évek második felétől figyelme egyre inkább a gazdaságstatisztikára, főként az ipari és mezőgazdasági termelési mutatók elemzésére terjedt ki. Iparstatisztikai munkája kapcsán körvonalazódó nemzetgazdasági elgondolásait közgazdasági szakfolyóiratokban (Nemzetgazdasági Szemle, Közgazdasági Szemle, Budapesti Szemle stb.) publikálta, s az 1890-es évekre a magyarországi közgazdászkörök elismert alakja lett. Szerkesztette a Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv (1887-től), a Nemzetgazdasági Szemle (1889-1892), a Közgazdasági és Közigazgatási Szemle (1893-1894) és a Közgazdasági Szemle (1895-1899) című szakfolyóiratokat. (Forrás: wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jekelfalussy-kúria a harangtoronnyal - Mesterháza / fényképész Pan Peter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 714x1063 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet