D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_tudomanyos_akademia.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Tudományos Akadémia története
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Tudományos Akadémia története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Papp
U t ó n é v : Kata
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Papp Kata
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolatörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Andrássy György (1797-1872)
V I A F I d : 121463507
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Károlyi György (1802-1877)
V I A F I d : 69976666
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Teleki József (1790-1855)
V I A F I d : 73868400
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nyelvészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcsészettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : matematika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törvényhozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1830
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Magyar Tudományos Akadémia története Előzmények Egy magyar tudományos szervezet létrehozásának gondolata már a 18. században felvetődött. Bessenyei György: Egy Magyar Társaság iránt való jámbor szándék (Bécs -1790) c. munkájában indítványozta egy tudományos társulat létrehozását. Széchenyi István és az Akadémia megalapítása 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen, a magyar reformkor egyik vezéralakja, gróf Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság - a mai Tudományos Akadémia - létrehozására. Tettét más főnemesek is jelentős összegekkel támogatták. 1827-ben az alapítást törvénybe iktatták. Az országgyűlés a XI. törvénycikkben mondta ki a társaság megalapítását. Működésének megkezdése Tényleges működését, 1830-ban kezdhette meg. 1830 november I7.én Teleki Józsefet kinevezték az akadémia elnökének. Az első rendes tagokat, összesen 23-at ugyanezen napon a Teleki József nevezte ki. A tiszteleti tagok száma 24 volt. Első közgyűlését 1831. február 14-én tartotta. A társaság szervezeti szabályzatát A magyar tudós társaság alaprajza és rendszabásai c. kiadvány közölte A következő osztályokat hozták létre: nyelvtudományi, bölcseleti, történeti, matematikai, természettudományi, törvénytudományi Az Akadémia székháza 1860-ban országos gyűjtés indult az Akadémia székházának felépítésére. A ma is székházként működő épületre 1861-ben írtak ki pályázatot. Az építkezés 1862 tavaszán kezdődött el Friedrich August Stüler terve alapján. A kivitelezés vezetője Ybl Miklós és Skalnitzky Antal volt. A neoreneszánsz stílusú székházat 1865. december 11-én avatták fel. Homlokzatát tudósok szoborsora,az Akadémia utc oldalát pedig Holló Barnabás alapítást ábrázoló bronz domborművé díszíti. Dísztermének freskóit Lotz Károly festette.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Györgyi Alajos: Gróf Széchenyi István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna