D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m_zsigmond_barbarok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Móricz Zsigmond - Barbárok
B e s o r o l á s i   c í m : Móricz Zsigmond - Barbárok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Takács
U t ó n é v : Regina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-11
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-01-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Takács Regina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Móricz Zsigmond (1879-1942)
V I A F I d : 22179627
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : novella
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1932
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Móricz Zsigmond - Barbárok novella elemzés MÓRICZ ZSIGMOND 1879-1942 1. RÉSZ: BODRI JUHÁSZ BEMUTATÁSA, GYILKOSSÁGA 2. RÉSZ: FELESÉGE KITARTÓ KERESÉSE 3. RÉSZ: BÍRÓSÁG "BARBÁROK: TÁRSADALMI SZOKÁSOKTÓL, SZABÁLYOKTÓL, ERKÖLCSTŐL IDEGEN EMBER." SZEREPLŐK BODRI JUHÁSZ, FELESÉGE, FIA VERES JUHÁSZ ÉS TÁRSA BÍRÓ (KUTYÁK) TÉR 1-2. RÉSZ: PUSZTA, KIÉGETT FÖLD, VADKÖRTEFA 3. RÉSZ: BÍRÓSÁG IDŐ 1. RÉSZ: EGY DÉLUTÁN 2. RÉSZ: kb. 1 ÉV (vándorlás, várakozás, keresés) 3. RÉSZ: PÁR ÓRA NARRÁCIÓ E/3 TÁRGYILAGOS, KÖZÖMBÖS 1. RÉSZ: BALLADISZTIKUS ELBESZÉLÉS, KISEBB PÁRBESZÉD 2. RÉSZ: BALLADISZTIKUS ELBESZÉLÉS, KISEBB PÁRBESZÉD 3. RÉSZ: PÁRBESZÉD (BÍRÓ - JUHÁSZ) STÍLUSESZKÖZÖK FONETIKUS ÍRÁS BESZÉDSTÍLUS: TÁJSZAVAK EGYSZAVAS VÁLASZOK KÖZÖMBÖS PÁRBESZÉD FOLYAMATOS FESZÜLTSÉG NÉPMESEI ELEM AZ ASSZONY- JELKÉPEZI A HŰSÉGET, SZERETETET, KITARTÁST MŰFAJ: BALLADA SZIMBÓLUM: RÉZVERETES SZÍJ - VÁLTOZIK A JELENTÉSE 1. RÉSZBEN ÜRÜGY 2. RÉSZBEN JELKÉP 3. RÉSZBEN BIZONYÍTÉK MOTÍVUM: KUTYÁK A MŰ ÜZENETE MÉRT VÁLASZTJA VALAKI A BARBÁR ÉLETMÓDOT? CSAK A PÉNZ MIATT? MILYEN SZEREPE VAN A CSALÁDNAK? MIT JELENT A HŰSÉG? FONTOS-E EGYÁLTALÁN? KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! TAKÁCS REGINA 1932 - BARBÁROK A civilizáció által alig érintett népi paraszti világ bemutatására törekedett. ELEMZÉS 3 FEJEZET
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Ádám: Móricz Zsigmond - Árvácska
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna