D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m_imre_ter_idopoetika_ember_tragediaja.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tér- és időpoétika bemutatása Madách Imre Az ember tragédiájában
B e s o r o l á s i   c í m : Tér- és időpoétika bemutatása Madách Imre Az ember tragédiájában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Zsinkó
U t ó n é v : Zsófia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-01-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Zsinkó Zsófia
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Madách Imre (1823-1864)
V I A F I d : 39420074
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : drámai költemény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Filozófiai hatások Madách logikusan és következetesen viszi végig a polgári liberalizmus nagy eszméinek kialakítását a múltban, uralomra jutását a jelenben, s tragikus ellentmondásainak lehetséges következményeit a jövőben. Ehhez kapcsolja a természetből, a teremtett világból, az isteni gondviselés világából a ráció segítségével kiszakadó ember tragikus sorsának elemzését, mely szükségszerűen vezet ember és természet antitéziséig, a természeti végzet győzelméig az emberi világ fölött. A mű történetbölcseleti vonulatát a körkörösség és teleologikusság vitája határozza meg, s a mű mindkettőre meggyőző példákat hoz. A három szereplő közül Ádám és Lucifer a hegeli dialektika két ágát képviseli, s ennek megfelelően - a történeti színekben mutatott emberi alakjuk ellenére is - inkább tézisfigurák, eszmehordozók. A hegeli triád (tézis U antitézis ? szintézis) logikájának megfelelően Éva kiegyenlítő szerepet tölt be sokarcúságával, az egymást követő színekben egymásnak ellentmondó jellemvonásaival az élet és természet sokarcúságát és sokféleségét jelképezi. Kronotoposz Madách Imre: Az ember tragédiája A magyar irodalom és drámaírás kiemelkedő műve 1862-ben jelent meg. E műből származik egyik legismertebb irodalmi idézetünk: "Mondottam ember: Küzdj, és bízva bízzál!" A Genezisben lévő teremtéstörténetet dolgozza fel Tizenöt színből áll Filozófiai alkotás, emberiségköltemény Műfaja: drámai költemény Műfaji előzménye: Goethe: Faust Keretszínek Az első három szín I. A mennyekben, II. A Paradicsomban, III. A Pálmafás liget, a paradicsomból kiűzetve valamint az utolsó szín (XV. A Pálmafás liget, a paradicsomból kiűzetve) keretbe foglalják a köztük lévő tizenegyet. Történeti színek vagy biblikus színek IV. szín: Egyiptom V. szín: Athén VI. szín: Róma VII. szín: Konstantinápoly VIII. szín: Prága IX. szín: Párizs X. szín: Prága II. XI. szín: London XII. szín: Falanszter XIII. szín: Az űr XIV. szín: Eszkimó-világ Filozófiai hatások Hegel: a dialektika elve A legfőbb probléma a világ alakíthatóságának illetve determináltságának kérdése. Az emberi szabadság illetve szabad akarat korlátlanul érvényesülhet-e a világban és a történelemben, vagy a természeti törvények determinizmusának rabja csupán. Ádám a romantikus liberalizmus titánfelfogásának (=nagyember kultuszának) eszméjét képviseli el-ellankadva ugyan, de a XIV. szín borzalmáig hisz a célelvű fejlődésben, a világ alakíthatóságában. Lucifer a pozitivizmus meghatározottságtanát képviseli, a természeti, tudományos és lélektani determinizmust. A tragédia válasza az antitézisre a kritikai kiegyenlítődés lehetősége, a szabadság és determinizmus ellentmondását feloldó hegeli válasz. A tér- és időpoétika bemutatása Madách Imre Az ember tragédiája című művén keresztül Az irodalom által művészileg már meghódított tér- és időbeli viszonylatok lényegi összefüggését kronotoposznak nevezzük. Az irodalmi értelemben vett kronotoposzban az idő művészileg látható alakot ölt; a tér pedig időfolyamattá, történetté nyúlik ki.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Búzás Kinga: Madách Imre: Az ember tragédiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 8
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna