D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ESS_MTUe_Sagvari_FINAL_HUN.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után
B e s o r o l á s i   c í m : Bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ságvári
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : szerző
T e s t ü l e t i   n é v : MTA TK Szociológiai Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MTA TK Szociológiai Intézet
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ságvári Bence
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bizalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkiállapot
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalomtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A bizalom változó mintázatai Magyarországon és Európában a válság előtt és után A bizalomról A "BIZALOM" a társadalomtudományok egyik legtöbbet kutatott témája. Alapvető bizalom‐típusok: (1) intézményi, (2) partikuláris, (3) általánosított (rendszerszintű) Az általánosított bizalom az egyik legfontosabb attitüdinális eleme a társadalmi tőkének és kohéziónak Az általánosított bizalom (többek között) elősegíti a másokkal való együttműködést hozzájárul a "közösséghez tartozás" általános érzetéhez erősíti a társadalmi részvétel különböző formáit továbbá szoros kapcsolatot mutat más fontos társadalmi/gazdasági jellemzőkkel (korrupció mértéke, intézményi hatékonyság, mások elfogadása, szubjektív jólét, gazdasági teljesítmény, stb.) Az általánosított bizalom szintjét meghatározó fontosabb tényezők : oktatás jövedelmi egyenlőtlenségek civil társadalom állapota intézmények működése vallás a politika és a média által közvetített minták … Honnan ered a bizalom? kulturális magyarázat: a bizalom "örökölhető"; amit gyerekként és fiatalként a szüleinktől kapunk, azt visszük magunkkal, a későbbi személyes tapasztalatok kevésbé meghatározóak; a bizalom szintje makro-szinten viszonylag állandó a társadalomban ‐tapasztalati magyarázat: a bizalom szintje változhat a külső társadalmi hatások hatására; (inkább gyors) csökkenés, és (inkább lassú) emelkedés is lehetséges makro‐szinten; a változás az egyéni bizalomszintek ingadozásának vektora HOGYAN MÉRJÜK A BIZALMAT? Több évtizedes "hagyomány" a survey kutatásokban World Values Survey (WVS): két kérdés, igen‐nem válaszlehetőség General Social Survey (GSS): két kérdés, igen‐nem‐attól függ válaszlehetőség European Social Survey (ESS): három kérdés, 11 fokú skála ("van közepe") 1. "A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?" 2. "Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?" 3. "Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?" Problémák: Vajon ezek a kérdések ugyanazt mérik‐e különböző nyelveken és kultúrákban? Vajon az emberek ugyanazt értik‐e az egyes kérdéseken? ("általában", "legtöbb ember", "meg lehet bízni") AZ ELŐADÁS KÉRDÉSEI Hogyan néz ki ma Európa “bizalom‐térképe”? ‐ Mi magyarázza a bizalom szintjét? És mit magyaráz a bizalom? ‐ Milyen változások voltak az elmúlt 14 évben Európában és Magyarországon? ‐ Hogyan függ össze a bizalom az életkorral? És mit mutatnak az országok közötti különbségek? A BIZALOM "FELÜLNÉZETBŐL" ESS1-Most people can be trusted or you can't be too careful ESS1-Most people try to take advantage of you, or try to be fair ESS1-Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves ESS3-Most people can be trusted or you can't be too careful ESS3-Most people try to take advantage of you, or try to be fair ESS3-Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves ESS7-Most people can be trusted or you can't be too careful ESS7-Most people try to take advantage of you, or try to be fair "A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?" "Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?" "Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?" Állánosított bizalom ESS R1-3-7 (2002-2006-2014) EURÓPA BIZALOM‐TÉRKÉPE (ESS R7 – 2014/15) ÁLTALÁNOSÍTOTT BIZALOM MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI 2014/15 (ESS‐R7) ÁLTALÁNOSÍTOTT BIZALOM MAKROGAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI 2014/15 (ESS‐R7) STABILITÁS (ÉS ENYHE NÖVEKEDÉS) A BIZALOM SZINTJÉBEN* 2002 ÉS 2014 KÖZÖTT Az általánosított bizalom változása Európában* (összevont bizalom-index alapján)** *Csak azokra az országokra kiszámolva, amelyek mind a 7 ESS adatfelvételben részt vettek: BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, NL, NO, PL, PT, SE, SI ** Trust-index = (ppltrst + pplfair + pplhlp) /3 STABILITÁS (ÉS ENYHE NÖVEKEDÉS) A BIZALOM SZINTJÉBEN* 2002 ÉS 2014 KÖZÖTT (A "bízók" aránya: 5-nél magasabb skála) ESS R1 2002 ESS R3 2006 ESS R7 2014 Különbség (R1-R7) "A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?" 46.2% 48.0% 48.8% +2.6% "Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?" 56.4% 56.6% 59.0% +2.6% "Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?” 40.6% 42.1% 45.7% +5.1% 0-10 közötti skála átlagértékei ESS R1 2002 ESS R3 2006 ESS R7 2014 Különbség (R1-R7) "A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az emberi kapcsolatokban?" 5.24 5.30 5.35 +0.09 "Gondolja, hogy a legtöbb ember megpróbálná kihasználni Önt, ha alkalma nyílna rá, vagy igyekeznének tisztességesek lenni?" 5.86 5.86 5.94 +0.08 "Ön szerint az emberek inkább csak magukkal törődnek, vagy általában segítőkészek?" 5.01 5.09 5.21 +0.2 STABILITÁS (ÉS ENYHE NÖVEKEDÉS) A BIZALOM SZINTJÉBEN* 2002 ÉS 2014 KÖZÖTT *Csak azokra az országokra kiszámolva, amelyek mind a 7 ESS adatfelvételben részt vettek: BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IE, NL, NO, PL, PT, SE, SI STABILITÁS (ÉS ENYHE NÖVEKEDÉS) A BIZALOM SZINTJÉBEN* 2002 ÉS 2014 KÖZÖTT ELLENTÉTES IRÁNYÚ KOHORSZ‐HATÁS* 2002‐2014 (ESS R1‐R7) AGE‐COHORT‐PERIOD (ACP) MODEL (ONLY FOR HUNGARY) KÖVETKEZTETÉSEK Az általánosított bizalom az egyik legfontosabb társadalmi indikátorunk (az, hogy ezt tudjuk‐e jól méri, egy másik kérdés…) ‐ Európa bizalom‐térképe mind térben, mind pedig időben igen stabil, 14 év alatt radikális átrendeződés nem történt. ‐ Továbbra is a gazdasági fejlettség, és az emberek általános jóléte a legmeghatározóbb faktorok. ‐ 2002 és 2012 között inkább nőtt európai szinten az általánosított bizalom mértéke. A gazdasági válság hatása nem mutatható ki. ‐ Generációs szempontból az északi (magas bizalomszintű) és a poszt‐szocialista (alacsony bizalomszintű) országok között eltérő trendek érvényesülnek: ellentétes kohorsz‐hatás. ‐ Az igazi kérdés, hogy ez hosszabb távon - dacára minden ezzel ellentétes hatásnak ‐ elmozdíthatja‐e a térségünket a magasabb össz‐társadalmi bizalomszint felé...
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schmidt Andrea: Egészség és azzal kapcsolatos viselkedések, attitűdök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna