D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : knosszoszi_palota.jpg
C Í M 
F ő c í m : Knosszoszi palota
B e s o r o l á s i   c í m : Knosszoszi palota
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Pula
U t ó n é v : Jennifer
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Pula Jennifer
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori művészet
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kréta (sziget)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az első minószi kor (i. e. 2700-2000): ekkor a régi minósziak kapcsolatban álltak a Közel-Kelettel, akiktől megtanulták a kőedények, a pecsét és az aranytárgyak készítését. A cserekereskedelem a középső minószi korban (i. e. 2000-1750) erősödik, Kréta virágzásnak indul. Knósszoszban, Malliában, Phaisztoszban megépítik az első bonyolult alaprajzú palotákat, ez a minószi civilizáció életerejét mutatja, bizonyítja. A művészeket a körvonalak hű megrajzolására jobban törekednek, mint a hasonlóságra. A minószi művészet a természetet forrásnak tekintette, s ez a felfogás Kréta szigetéről terjedt át más földközi-tengeri kultúrákra. Ezen irányzathoz tartozik a híres "Delfines-freskó" is. A minósziak nem a nagy szobrok, hanem inkább a kisebb tárgyak készítésében jeleskedtek. A legrégebbi minószi ékszerek (i. e. 2300 k.) Mokhloszból származnak és finoman megmunkált aranylevelek is. A kései minószi kor (i. e. 1750-1400) a romba dőlt paloták felújításának, azok nagyobbá, kényelmesebbé tételének ideje. Ez Knósszosz virágkora, s ez az egyiptomi XVIII. dinasztia uralkodásával esik egybe. A falakat díszítő festmények néhány egyiptomi hagyománnyal azonosak, ilyen például, hogy nincs árnyék, perspektíva, a férfiak bőre barna, a nőké egészen világos. Egy knósszoszi falfestményen egy fiatal nő portréján a művész a szemet elölnézetből festette meg, akárcsak az egyiptomiak. Az égei civilizáció Az égei kultúra legjelentősebb emlékei Kréta szigetén a knósszoszi királyi palota, Kisázsiában Trója városa, a görög félszigeten Mükéné vára és az ún. Athreusz kincsesháza, és a tirünszi vár. Az Égei -tenger medencéjében és Kréta szigetén élő nép volt a görögök elődje. Életükről, királyaik cselekedeteiről az ókori görög költő, Homérosz eposzából, az Illiászból olvashatunk. A minószi civilizáció idején megkülönböztetett szerepe volt a nőknek Kréta szigetén. A fesztelen eleganciával öltözködő, szépségének és nemiségének tudatában lévő nő a férfival teljes egyenlőségben mutatkozik meg a mindennapi élet jeleneteiben vagy a vallási szertartásokon is, pl. a bikaugrásnál is, akár nézőként, akár résztvevőként. A következő képen látható freskórészlet, a Párizsi nő, fitos orrocskájával és mandulavágású, nagy szemével, "modern" megjelenésével érdemelte ki nevét A Kréta szigetén lévő knósszoszi palota fénykorát az i. e. 1600 és 1400 között élte. Az itt található palota épületegyüttese 150 m hosszú, szélessége 100 m. A Knósszoszban feltárt palotamaradványok tanúskodnak a kor igényeiről és az alaprajzi elrendezés bonyolultságáról, kuszaságáról. Valószínűleg ez kelhette életre azt a mítoszt, amely a labirintusról, Ariadné fonaláról és a Minotauruszról szól. A palota a bronzkorból ránk maradt épületegyüttes, ami a feltételezések szerint a Minószi civilizációban a vallási és politikai központ szerepét töltötte be Kréta szigetén. A palotát Sir Arthur John Evans tárta fel, restaurálta és újjáépítette. A római korban kialakult egy legenda a palota labirintusáról, amely szerint Kréta királya, Minósz nem volt hajlandó feláldozni a bikát, amit Poszeidón ajándékozott neki. Ezért az isten meggyőzte Minósz feleségét, hogy egyesüljön a bikával. Így született meg a Minótaurosz, akinek emberteste és bikafeje volt. Minósz egy áthatolhatatlan labirintust építtetett a palotába, ahová bezárta a Minótauroszt, akit végül Thészeusz győzött le. A legenda szerinti labirintus létezésére azonban nem sikerült semmilyen bizonyítékot szerezniük a tudósoknak. A palota legfőképpen mészkőből épült, és különös tény, hogy sem a várost, sem magát a palotát nem vették körül védőfalak. A palota területe kb. 20 000 m2, ezért nem kevés idő, míg végigjárja az ember. Négy bejárata van, ezek közül mindegyik más-más égtáj felé fordul. A rengeteg falfestmény, dombormű és oszlop teszi még különlegesebbé és érdekesebbé a műemléket. Tárgy kultúra A krétai írás A szerző további prezentációi: Jennifer Pula London
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ozsvart Vivien: Az ókori világ hét csodája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna