D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_termeszettudomany_alapjai.jpg
C Í M 
F ő c í m : A természettudomány alapjai
B e s o r o l á s i   c í m : Természettudomány alapjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Elsholtz
U t ó n é v : Ábel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Elsholtz Ábel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Fizika általában
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Kémia általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Genetika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : genetika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meteorológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Természettudomány Kémia Amit tudni kell róla: Az anyagok minőségi változásaival foglalkozó természettudományi ág. Igazából ide mindent be lehet sorolni az elméleti anyagoktól a fényig mindent. A kémia, mint tudományág, reakcióban van a többi tudományággal. A fizikával ugye, aztán a biológia, matematika és a földrajz. Ezeknek az eredményeképpen jött létre a modern orvostudomány, valamint a műszaki tudományok. A kémia alaptudomány, alkalmazott tudomány és kísérleti tudomány egyben. Biológia (állattan) A biológia az élőlények eredetének, leszármazási kapcsolatainak, testfelépítésének, működésének és a környezettel való kapcsolatának megismerésével foglalkozik. A 19. században vált önálló tudománnyá. De persze már az ókorban is jelen volt ez a tudományág. Természetrajzi és orvostudományi hagyományból alakult ki, szóval ez lehet az Andris témája. Azért beszélek még is erről, mert ennek a tudományág ismeretében hozta létre Charles Darwin az evolúciós elméletet, ami már a genetikához kapcsolódik. A természettudomány alapjai A természettudomány ágai fizika, kémia, biológia, földrajztudomány, geológia, meteorológia, csillagászat, orvostudomány, mezőgazdaság-tudomány, genetika. De haladjunk sorrendbe... FIZIKA Amit tudni kell róla: A fizika a természettudomány legnagyobb témája. Sok másik tudományág ebből jött létre, mint pl.: a molekulák tudományával vagy a kémiával (de arról majd később.) A fizika az anyagok tulajdonságait és kölcsönhatásait figyeli meg a lehető legnagyobb intervallumban. Az atomoktól egészen a világegyetem legnagyobb részeikig. A fizikusok és kémikusok között nagy az egyetértés abban, hogy a fizika törvényei írják le a legalapvetőbb szinten az összes kémiai kölcsönhatást. Témakörei Összesen kilenc tárgyköre van, de ezeken belül számomra érthetetlen mennyiségű és témájú téma van, szóval csak röviden: A periódusos rendszer az egyik legismertebb és legfontosabb alapja a kémiának. Ötletgazdája Mengyelejev, orosz kémikus.(1834-1907). Története Valahol ott kezdődött a téma után az érdeklődés, amikor az ősember rálelt a tűzre. Ezután mindenki kíváncsi lett. A kémiát bevonták a főzésbe, fémek kivonásába, különböző növényi gyógyszerek előállításába majd egészen a vegyi anyagokig jutottunk például fegyverek terén, de ma inkább WC tisztítókat gyártunk kőolajból. A fizika úttörői! A 17. század elején Galilei volt az elméletek tesztelője. Ez után jöttek a többiek: Newton (gravitáció), Boyle és Yung (termodinamika), Ohm, Faraday és Maxwell(elektromosság és elektromágnesesség), Röntgen(röntgensugárzás), Thomson(elektronok), Albert Einstein(relativitáselméletet dolgozta ki). És persze vannak még sok százan, de alapjába véve ők a természettudomány legnagyobb nevei és ők mind ismerték a görög tudós és filozófust, akinek köszönhető a mai modern európai tudományág, Arisztotelészt. i. e. 384 - i. e. 322. élt. A természettudomány jelentése A természettudomány az élő és élettelen természet jelenségeinek, objektumainak tanulmányozásával foglalkozó tudományágak gyűjtőneve. Természettudomány nagyjából azóta van, amióta a mai gondolkodó ember. Ennek a témának sok ága van de amikre épül az a: Fizika, kémia, biológia, földtudomány, csillagászat. De ezeken belül van még kettő, amikre az egész épül; A matematika és a filozófia. Ezek általános ismerete nélkül a többi semmit sem ér. VALAMINT! Mengyelejev nevét azért tettem a történet elé, mert őt mondhatjuk ennek a tudományág úttörőjének. Ezekre az alapokra támaszkodva jött létre a petrolkémia. Az atomelmélete egyre csak foglalkoztatta a nemrégiben említett fizikusokat. Ez mind a 18-19. század környékén történt úgy, mint a legtöbb természettudományi ág. Genetikának először Tolnai gróf Festetics Imre nevezte. Végülis ez a Darwinizmus tovább fejlesztett gondolatmenete. A lényege hogy egy fajta élőlény örökletes módon át adja a saját génjében lévő információkat az utódjának. ezeket a genetikai infókat a kromoszómák hordozzák, ami a DNS-ben van benne és a DNS fehérjékből áll össze. De ez a szakemberek szerint a fehérjés rész elég primitív állítás. Genetik avagy örökléstan a gének, az öröklődés és az élőlények variációjának tudománya. Meteorológia A meteorológia az időjárási folyamatokkal és előrejelzésekkel foglalkozó tudományág. Ez az időjárást figyeli meg. Ebbe tartozik a Föld légkörében változó hőmérséklet, légnyomás és a páratartalom. Ezek a troposzférában történnek. Ehhez a tudományághoz is hozzáfűzhető Arisztotelész neve mivel a meteorológia kifejezés Arisztotelész Meteorológia című művéből származik. Sokan próbálkoztak régebben a meteorológiával. Például Galilei aki épített egy termoszkópot. Evangelista Torricelli akinek a nevéhez a barométer fűzhető. Robert Hooke elkészítette az első szélmérőt. Benjamin Franklin állította, hogy a villám elektromos áram és elkészítette a Golf-áramlatról az első térképet. Horace de Saussure megépítette az első hygrometert a páratartalom mérésére. Ma már műholdakkal figyelik főképp, hogy hol milyen idő várható. Csillagászat A csillagászat vagy asztronómia az emberiség legrégebbi tudományága. A Földön kívüli jelenségek megfigyelésével és magyarázatával foglalkozó természettudomány. Ez a témakör a legmagasabb fizikai ismereteket veszi igénybe. A csillagászat segítette az emberiség fejlődését a kereskedelemben, a hajózásnál és a gazdaságban. Magyarán a tájékozódásban. i. e. 4. században a Pontoszi Hérakleidész feltételezte, hogy a bolygók keringenek a Nap körül és, hogy amúgy gömb alakúak. Azt hiszem ezután ki is végezték őt. Ezzel a témával nagyon sokat foglalkoztak a görögök és az egyiptomiak, később persze egyre több mindenkit érdekelt a dolog. Galilei Ő fejlesztette tovább a távcsövet, csillagászati célokra 1609-ben. 1610-ben felfedezte a Jupitert majd a Saturnus gyűrűit. Ma már persze könnyedén meg figyelhetjük ezeket. Hubble Kepler A Hubble űrtávcső csillagászati műhold, az amerikai Nagy obszervatóriumok sorozat első tagja, amely közeli infravörös, látható fény és ultraibolya tartományban végez észleléseket. Nevét Edwin Hubble csillagászról kapta. A célja hogy felfedezze az űr legtávolabbi pontjait és tudomást szerezzünk hogyan működik a fizika, kémia teljes egészében. A Kepler űrtávcsőnek lényegében ugyan az a feladata, mint a Hubblének, csak ez valamivel újabb. Valamint ez bolygókat és galaxisokat fedez föl főképp. Források: https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szettudom%C3%A1ny Ezen belül voltak a linkek a természettudományi ágak felsorolásában.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Természettudomány
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna