D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : keretezes_es_nezopont.jpg
C Í M 
F ő c í m : A keretezés és a nézőpontok
B e s o r o l á s i   c í m : Keretezés és a nézőpontok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A plánok
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fegyverneki
U t ó n é v : Gergő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-05-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fegyverneki Gergő
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Filmművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mozgókép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látótér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A keretezés és a nézőpont - A plánok - Fegyverneki Gergő magyar - mozgóképkultúra- és médiaismeret szakos tanár Story board Nagytotál plán - nagytávoli - Távoli képek, terek Összefoglal, egységesít Kitágítja a néző látóterét A helyszín bemutatására használjuk. Apró alak esetén a magány kifejezésének eszköze Kistotál plán - kistávoli - Teljes emberalak A cselekmény hátterének egy részét mutatja be Amerikai szekond plán - bőszekond - A figura térdközépig látszik A név eredete: ha a western szereplője hirtelen feláll, oldalán függő fegyvere még a képben maradjon Szekond plán - félközeli-féltávoli - Egy vagy több szereplő fejét és testének egy részét, illetve valamilyen közepes méretű dolgot mutat meg A valóságban is hasonló szögben és méretarányban látunk Premier plán - közeli - Közeli felvétel Az egész fej, az arc vonása (a mimika) jelenik meg -> érzelmek vagy más kisebb méretű dologra fókuszál Szuper plán - nagyon közeli - A közeli tovább szűkítése-> szuper közeli Az apró részletek a hangsúlyosak RomaRally A nézőpont - A gépállás/ kameraállás- A szereplőt vagy a tárgyat alulról fényképezzük -> hatalom, félelmetesség Alsó gépállás - békaperspektíva - Szemből veszi a kamera az embereket Normál gépállás A szereplőt vagy a tárgyat felülről fényképezik -> magány, kiszolgáltatottság, jelentéktelen Felső gépállás - madárperspektíva - David Guetta: Lovers on the Sun A filmben található különböző képek, képsíkok. A kamera és a felvett tárgy távolsága , illetve a filmképen megjelenített dolog többiekhez viszonyított nagysága. A plán (képsík) fogalma
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Plán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 36
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 36
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna