D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : reformacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : A reformáció
B e s o r o l á s i   c í m : Reformáció
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Elekes
U t ó n é v : Iringó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sik Dorka
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : reformáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallásháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ellenreformáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : unitárius egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Luther, Martin (1483-1546)
V I A F I d : 14773105
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A reformáció átirata Ellenreformáció, katolikus megújulás fog.: reformáció elleni harc + reformok pápaság és kat, nagyhatalmak támogatják (HB., Fro) tridenti zsinat 1545-1563. búcsúcédulák betiltása, erkölcsi normák a papoknak iskolák, nyomdák Loyolai Szent Ignác -> jezsuita rend: katolicizmus védelme inkvizíciót ismét életre hívják barokk: új korstílus A reformáció A kiváltó ok főpapok -> saját birtok, feladatukat nem látják el xv. szd.: reneszánsz pápai udvar -> pompa, világi élvezetek központja X. Leó pápa: római Szent Péter-székesegyház költségei -> búcsúcédulák A reformáció fogalma Reformáció vagy hitújítás: a 16. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak bírálatával és hibáira való válaszként indult mozgalom Reformáció irányzatainak szétválása -> protestáns egyházak elindítója: Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes Evangélikus (lutheránus)egyház: ember egyedül a hit segítségével, Isten kegyelme által üdvözülhet evangélisták a Bibliában leírták -> elfogadható 7 -> 2 szentség: keresztség, úrvacsora anyanyelvi igehirdetés, Bibliafordítás németre tagadja a pápa különleges hatalmát két szín alatti áldozás Kálvini reformáció Kálvin János: francia, de Svájba menekül 1536.: A keresztény vallás tanítása c. mű református vallás predesztináció = eleve elrendelés egyházban nincs hierarchia dolgos élet megbecsülése presbiterek: választott világiak, beleszólhatnak a vezetésbe jelentősebb mértékben eltávolodik a katolikus hagyományoktól A katolikus egyház válsága, a reformáció előzményei clunyi reform (X-XI. szd.) invesztitúraharc (XI-XII. szd.) konstanzi zsinat (1414-1418) mélyreható reformok elvetése (Wyclif, Husz) könyvnyomtatás feltalálása nagy földrajzi felfedezések, világnézet bővülése Élvezzük azt, amit Isten nekünk adott! "Szent Anna, segíts! Ha élni hagysz, szerzetes leszek." 1517. október 31. Wittenberg: tanít és prédikál Legenda: Valóság: levél Albert püspöknek: 95 tétel Vallásháború pápa kiátkozza V. Károly (NRCS) ellene fordul Luthert pártoló fejedelmek tiltakoznak (protestáltak!) vallásháború tör ki augsburgi vallásbéke: 1555. -> fejedelmek szabadon választhatnak vallást "Cuius regio, eius religio" Unitárius vallás alapító: Servet Mihály spanyol orvos (Erdély: Dávid Ferenc) őskeresztényi hagyományok, egyszerűbb egyistenhit szentháromság, Szentlélek létezésének elvetése 1568.: Tordai ogy. "mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi" egy bizonyos értékrenden belül minden unitárius abban hisz, amit igaznak érez Katolikus megújulás lelassítja a reformáció terjedését Ismert unitáriusok Bartók Béla Charles Darwin Isaac Newton Linus Pauling Charles Dickens Összefoglalás 1. Előzmények kulturális és tudományos fejlődés zsinatok, ún. vallásjavítási tanok elvilágiasodás, búcsúcédulák 2. Fogalma, új vallások XI. szd., Ny-Eu., katolikus vallás bírálata + megreformálása evangélikus vallás -> Luther református vallás -> Kálvin unitárius vallás -> Servet 3. Ellenreformáció Források http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/a-kora-ujkor/a-reformacio Száray Miklós: Történelem II./ 23. fejezet reformatus.hu http://www.tyndale.ca/seminary/mtsmodular/reading-rooms/history/16th-century Köszönöm a figyelmet! Elekes Iringó 12. c
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reformáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 33
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna