D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : allati_emberi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Állati és emberi kommunikáció
B e s o r o l á s i   c í m : Állati és emberi kommunikáció
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Batyi
U t ó n é v : Szilvi
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Batyi Szilvi
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Kommunikáció, metanyelv
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvhasználat
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Szemantika, stilisztika, retorika
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Beszéd
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kommunikáció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvi rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Állati vs emberi kommunikáció Topics Jelbeszéd tanítása az emberszabásúaknak Állati "beszéd" A nyelv emberi sajátosság? normal conversations - 4-5000 w/h radio - 8-9000 w/h reading - 14-15000 w/h use of language - integral part of being human linguistics - the systematic study of language What is language? How does language work? What do all languages have in common? What range of variation is found among languages? How does human language differ from animal communication? How does a child learn to speak? How does one write down and analyze language? Why do languages change? To what extent are social class differences reflected in language? What is a linguist? How does linguistics differ from traditional grammar? descriptive prescriptive Webster's Third New International Dictionary of the English Language - ain't - ants in one's pants 'I am irritated by the frequent use of the words different to on radio and other programmes. In my schooldays of fifty years ago we were taught that things were alike to and different from . Were our teachers so terribly ignorant?' language change - a natural and continuous process, not a sign of decadence and decay. spoken language - primary Linguistics doesn't force languages into Latin-based framework Universal framework past - written word (permanent) Phonetics - the study of human speech sounds linguists - the way language is patterned phonology - sound patterning syntax - arrangement and form of words semantics - meaning pragmatics - not predictable meaning from the linguistic structure psycholinguistics - language and mind sociolinguistics - language in society historical linguistics diachronic synchronic How would you define linguistics? Point out three ways in which linguistics differs from traditional school grammar. What is the difference between a prescriptive and a descriptive approach? Why do linguists regard speech rather than writing as primary? Briefly explain the terms phonology, syntax and semantics. Distinguish between synchronic and diachronic linguistics. 'beszél' - különbözőképpen lehet használni szavak kiejtése a nyelv értelmes használata Mi vagyunk az egyetlen faj aki birtokolja? Elsajátítás? continuity theory - human language may have evolved from a more primitive animal means of communication in a continuous line of growth discontinuity theory - human language maybe something quite different from our animal heritage, and superimposed on it. chutter- cobra rraup - eagle chirp - lions or leopards uh! - spotted hyena or Masai tribesman mi számít kommunikációnak az állatoknál? -szándékosság (csettintő rákok) a nyelv meghatározása 1. vokális-auditoriális csatorna használata előnyök? 2. önkényesség DOG, KUTYA, UN CHIEN, EIN HUND What's in a name? that which we call a rose By any other name would smell as sweet. Shakespeare kivételek: hangutánzó szavak (kakukk, kopp, bang) az állatok számára természetes, hogy erős kapcsolat van az általuk küldött üzenet és a jel között, amivel küldik 3. szemantikusság a szimbólumok használata a dolgok "jelentésének" kifejezésére, vagy a dolgokra való utalásra 4. kulturális továbbadás rigó éneke - öröklött pacsirta- teljesen tanult pinty - öröklött/tanult 5. spontán használat 6. turn-taking antifonális éneklés 7. kettősség vagy dupla artikuláció két szint P, I, G - Pig 8. áthelyezés a képesség, hogy helyben és időben távol lévő dolgokról tudunk beszélni "The day before yesterday we visited a lovely clump of flowers, let's go and see if they are still there" 9. struktúra-függőség 10. kreativitás (nyitottság vagy produktivitás)) 11. szándékértés és empátia néhány állat birtokol néhány jellemzőt Bizonyos dolgokat nem tudnak közölni: „tegnap jött egy sakál, és én felmásztam a fára” „holnap megverekszem veled” „melyik bolyból jöttél?” „bőséges mézlelőhely van kétszáz méterre délkeletre” – ha az 300 méterre északra található. Nem tudnak beszámolni a múltról, jövőről, nem tudnak hazudni és kérdezni. Az emberi nyelv mindezt lehetővé teszi. Az állat nem tudja szabadon alkalmazni azt, amit tud. Az állatok cselekvésének van oka, de nincs célja Az emberi nyelv önkényes (jel és jelölt) Végtelen számú közlést vagyunk képesek létrehozni Emberi nyelv -; kettős tagolású: minden jelzés kisebb, önálló jelentésű egységekből, szavakból tevődik össze, ezek kisebb részeinek már nincs jelentésük. Nyitott - a nyelv elemei szabadon kombinálhatók, végtelen sok jelzést létrehozhat Szabad - nem ingerhez kötött. Kellog család (1931) GUA Hayes család (1947) Viki Washoe Allen and Beatrix Gardner (1966) ASL COME, GIMME, HURRY, SWEET, TICKLE elsajátítás jele: folyamatos és pontos használat szemantikusság (fogkefe) általánosítás (MORE) áthelyezés kreativitás és spontán használat 'ROGER GIMME TICKLE' embergyerek vs Washoe? szórend kérdése struktúra-függő operációk rezervátum :( WATERBIRD LOULIS Herbert Terrace Nim Chimpskey 20.000 jelsorozat fele kétjeles 1378 különböző struktúra? MORE TICKLE MORE DRINK TICKLE NIM HUG NIM statisztikai preferencia EAT NIM MORE EAT EAT DRINK embergyerek vs NIM imitációk számának növekedése LANA vizuális szimbólumok használata KANZI (bonobo)
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : K. Valéria: A kommunikáció története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 81
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 81
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x460 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna