D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 5_vallas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 5 vallás
B e s o r o l á s i   c í m : 5 vallás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szép
U t ó n é v : Bence
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Szép Bence
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Iszlám
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyéb vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : típus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ortodox egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : buddhizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anglikán egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mohamed (próféta) (570?-632)
V I A F I d : 97245226
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Buddha (i. e. 563-i. e. 483)
V I A F I d : 77109647
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Henrik (Anglia: király), VIII. (1491-1547)
V I A F I d : 172419710
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az ortodox vallás 1054- a bizánci és római egyház különválása az ortodox egyház alárendelődött a bizánci császárnak-az állam egyik igazgatási ágazata lett egyház irányító testülete: Hagia Sophia főtemplom papsága vezetője:pátriárka Hitelveik: Nem fogadja el,hogy a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik (csak az Atyától) Nem fogadja el a tisztítótűz létét, a pápai hatalom egyeduralmát, Mária mennybemenetelét Iszlám vallás Alapítója: Mohamed (i.e. 570-632), Isten prófétája Iszlám szent könyve: Korán (Végleges változata csak Mohamed halála után alakult ki, tilos rajta bármit is változtatni) Mekka: a muszlim hitűek elsőszámú zarándokhelye Az 5 vallás Szertartások: Középpontjában a szentmise áll, lényege az oltáriszentség dicsőítése Legfőbb ünnepe a Húsvét A Hívők 5 fő kötelessége 1. Hinni az egyetlen istenben, Allahban és követében, Mohamedben 2.Napi ötszöri ima, Mekka felé fordulva. 3.Havi böjt (a Ramadan), amikor napkeltétől napnyugtáig nem szabad sem inni, sem enni. 4.Alamizsnálkodás (zakat), a szegény hívők megsegítésére. 5.Mekkai zarándoklat (hádzs), az életben legalább egyszer. Egyéb: tilos sertéshúst enni és részegítő italokat inni, háromnál több feleséget tartani,és hirdetni az igaz hitet szóval és karddal Buddhizmus Alapítója: Buddha (Kr.e. 560k.-480k.) buddhizmus-megszabadulás útja 3 fő ága: hinajána ("kis út") mahajána ("nagy út") vadzsarajána ("gyémánt út") dalai Láma: tibeti Buddhizmus legfőbb tanítója 4 nemes igazság: Minden létezés szenvedés. A szenvedés oka a mohóság. A szenvedésnek véget lehet vetni. A szenvedés megszüntetéséhez vezető út a Nyolc Ösvény A Nyolc Nemes Ösvény (példák) Helyes megértés (Buddha tanításain keresztül) Helyes hozzáállás (pozitív gondolkodás) Helyes erőfeszítés (jócselekedetek) A kereszténység egyistenhívő vallás legelterjedtebb világvallás Egy Isten: a Szentháromság (az Atya, a Fiú és a Szentlélek lényegében létezik) Jézus: Isten fia, a megjövendölt Messiás, az emberiség megváltója a bűntől, tanításai a vallás alapjául szolgálnak Legfőbb szerve az Egyház A katolikus egyház vezetője: I. Ferenc pápa Szent könyve a Biblia Alaptanítása: minden ember eredendően bűnös, mindenkire ítélet vár az egyedüli kiutat Isten kegyelmének elfogadása jelenti az igazak az örök életre mennek, a bűnösök a pokolba kerülnek Az anglikán egyház Az anglikán reformáció nyomán kialakult nemzeti egyház 1534-ben VIII. Henrik megszakította a kapcsolatot a pápaságtól, mert a pápa nem volt hajlandó elválasztani őt feleségétől önmagát nevezte ki az anglikán egyház fejének csak a keresztség és az úrvacsora szentségét ismerik el elvetik a misét, a tisztítótűz létét, a szentek tiszteletét, a pápa primátusát egyházi hierarchia: püspöki felépítés szerzetesrendek
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gonda Ramóna, Rétsághy Anna, Gál Emma: A világ vallásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna