D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : romakultura.jpg
C Í M 
F ő c í m : Roma kultúra és oktatás
B e s o r o l á s i   c í m : Roma kultúra és oktatás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kardos
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigány nyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hátrányos megkülönböztetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szegénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Módszerek a tanulók megismerésére A roma és nem roma gyerekek közötti "különbségek" A roma/cigány kultúra Nyelvi hátrány kompenzálása Fejlődési szintek Stroop kísérlet - Tanulók részre ismeretösszesítő füzet iskolai használata, amibe az új információkat lejegyezhetik és bármikor elővehetik, megkereshetik és feleleveníthetik, kiegészíthetik azokat, amikor annak szükségét érzik. - Egyszerre egy utasítás adása. (Bizonyosságszerzés annak megértéséről). - Mozgásra, felfedeztetésre alapuló módszerek előnyben részesítése a verbalitásra alapuló módszerekkel szemben. Stb. Módszerek és eszközök 1. Szint: Érzékelés és észlelés 2. Szint: Képzelet 3. Szint: Manipuláció (adni és kapni- folyamat ezen a szinten megtanítható) 4. Szint: Imitáció/Szerepjáték 5. Szint: Szabály - játékok Hatékony motiválás Maslow piramis elmélete: Deci és Ryan elmélete szerint három pszichológiai alapszükséglet serkentheti vagy gátolhatja a belső motivációt: Autonómia - "én vagyok az okozója egy bizonyos eseménynek" Kompencia - "hatékony vagyok egy bizonyos viselkedésben" Kötődöttség -" másokhoz tartozónak, megértve érzem magam" Ha a fent említett három szükséglet kielégül elősegíti a pszichológiai jóllét, illetve az optimális teljesítmény létrejöttét. Speciális módszerek a hátrányos helyzetűek oktatásában Nyelvi hátrányokkal érkeznek az iskolába, de ez nem idegen-nyelvűséget jelent, hanem hiányos magyar szókincset. Fogalom-használatuk sokkal szegényesebb, mint a nem cigány gyerekeké. A családok és a gyerekek körülményeit egyaránt hiányos tárgyi kultúra jellemzi. A szegénységből és alacsony szintű kulturáltságból adódóan hiányoznak a tanulás otthoni (lakás, berendezési tárgyak) és iskolai (tankönyvek, taneszközök) feltételei. A szegénységgel és a rossz lakáskörülményekkel függ össze, hogy a családok egy része nem megfelelő higiéniás körülmények között él, aminek a következményei (gondozatlanság, fertőzések, betegség stb.) az iskolás gyerekeknél is jelentkeznek. Az átlagosnál alacsonyabb szintű a tanulási motiváltságuk, mert sem a szülők elvárásai, sem a várható mobilitási perspektívák (munkapiaci esélyek) nem motiválják őket eléggé a tanulásra. Az átlagosnál nehezebben alkalmazkodnak az iskola által előírt szabályokhoz és az ott megkövetelt viselkedési formákhoz. Ezt a pedagógusok egy része a cigány szülők eltérő nevelési szokásaival indokolja, miszerint lényegesen liberálisabban nevelik gyerekeiket, illetve kevésbé tekintélyelvűen, mint a nem cigány szülők. Az átlagosnál hamarabb tekintik felnőttnek a családban a gyerekeket, a szülők elvárják a nagyobb gyerekektől a segítséget a családi munkákban és a családfenntartásban (kereső tevékenységben). A korábbi felnőtté válás része a viszonylag korai szexuális érettség. 13-14 éves korukban már a kortársak (szerelem) érdeklik őket, nem az iskola. A kamaszodó cigány gyerekeket gyakran jellemzi védekező, agresszív magatartás. Erős közöttük a csoport-szolidaritás. A pedagógusok által felsorolt jellemzők A pedagógusok által felsorolt jellemzők között egyetlen olyan sincs, ami a "cigányokra" mint etnikai csoportra jellemző lehetne. Az első hét pontban felsoroltak a szegény szubkultúrákban felnőtt gyerekek sajátjai. Az utolsó két pontban felsoroltak pedig a kamaszkorú kortárs-csoportok, illetve a kisebbségi (akármilyen kisebbségi) helyzetből fakadó védekezés magatartásmintái. Mindamellett a felsorolt jellemzők; a legtöbb iskolában súlyos nevelési gondokat okoznak. A cigány gyerekek iskolai problémái főként abból származnak, hogy annak ellenére, hogy a pedagógusok megfigyelései rendkívül pontosak, az esetek többségében az iskolák nincsenek felkészülve az átlagostól; ilyen módon különböző gyerekek oktatására. A cigányok őshazája India-sokáig hasonlított törzsi-nemzetiségi szervezet az Indiai kasztrendszerhez. A cigány nemzetiségek neveiket ősi foglalkozásról, a letelepedés helyéről, emberi tulajdonságokról kapták-ma is használnak ragadványneveket. Az állatok szeretet jellemzi a cigányokat (a ló és a kutya hű társ volt a vándorlásban.) A zene szeretete és művelése jellemzi őket. Mivel vándoroltak értéktárgyaikat nem vihették magukkal, innen ered az arany szeretete-kis helyen elférő érték. - Életkörülményeik megromlottak a jobbágyok letelepítése után- nehezen törődtek bele mozgásuk korlátozásába. - 1948- as szabadságharc után a vándorlás oka inkább gazdasági volt. - A vándorlás miatt -később alakzlt ki a magántulajdonon alapuló szemlélet- a vándorlás miatt csak annyit termeltek, ami máról holnapra elég. A cigányok Indiából származó nép, mely a 15. században vándorolt be Európába. Önmagukat romnak, vagyis embernek;, illetve néha kálonak, feketének nevezik. A Londonban, 1971. április 8-12. között megtartott Első Roma Világkongresszuson, maguk az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek konszenzussal azt fogadták el, hogy a világ összes cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többesszámú alakja, azaz a roma legyen. A nemzetközi cigányság nemzeti ünnepe Április 8. Az 1971-ben Londonban megrendezett I. Roma Világkongresszusról emlékezünk meg ezen a napon. E napot az ENSZ a Roma kultúra világnapjává nyilvánította. Életvitelük Cigány kultúra Indiai és más érintett kultúrák elemei. Kedvelika kék, zöld, piros, sárga színeket- hiedelmekből adódóan. Babona és vallásosság jellemzi. -Külső környezettől való elzárkózás - faji megkülönböztetés miatt - környezettel szembenni ellenállás - összekovácsolta őket - védekezés az idegenekkel szemben. Nevelés jellemzői Pedagógus számára élkülözhetetlen kérdés: Milyen családból származik a gyerek?Hogyan teltek élete első évei? Cigány család legfőbb ismérvei: távolabbi rokonok is beletartoznak nagymama: örző, védő, hagyománybetartó erős kötődés- ez pedig vélemény és gondolkodásformáló a nőnek kiemelkedő szerepe van a férj oldalán megszokták és szeretik a nagy családban élést-ritka a tudatos családtervezés ragaszkodnak és szeretik gyermekeiket- a kisebbeket mindenhova magukkal viszik a cigány családokban alig van kényszer, külső késztetés-inkább modellek vannak a cigány családokban keveset játszanak-gyorsabban nevelnek-ezért gyorsabb a szociális érésük Ennek alapján hogyan kell nevelnie a pedagógusnak? Mit tehet a pedagógus? Családlátogatás Gyermekrajzelemzés Gyerek megfigyelési füzet Előkészítési szint: "Mi egy család vagyunk ezért fontos, hogy megismerjük egymást. Szeretném, ha megismernénk egymást közelebbről, ezért meg fogjuk látogatni egymást." Amennyiben lehetséges első lépésként a pedagógus hívja meg otthonába "látogatni" a gyerekeket.(A gyerekekkel és a szülőkkel való közvetlen kapcsolatteremtést és bizalomépítést segíti.) Fontos értesíteni a családlátogatást megelőzően a gyereket és annak családját: "Meg szeretném ismerni a családodat, elmennék hozzátok.Kérlek, kérdezzétek meg a szüleiteket elmehetek hozzátok látogatóba?"- Amennyiben nem szeretnének fogadni, nem kell erőltetni. Érdemes bevonni a gyerekeket is: meg lehet kérdezni ki lakik az utca elején-ő lesz az első, akihez a pedagógus elmegy és a gyerek kíséri tovább a pedagógust a hozzá legközelebb lakó osztálytárshoz- láncszerűen. Megfigyelési szempontok Hogyan viszonyulnak a szülők a gyerekhez (erősíti vagy gyengíti a gyerek önbizalmát a szülők magatartása személyével szemben), értéknek számít-e az iskolai előmenetele? Kikkel él együtt a gyerek? Ki a kulcsszemély a gyerek nevelésében? Milyen feltételei vannak az otthoni tanulás, házi feladat írás megvalósításának? Tapasztalatok összegzése : javasolt még a családlátogatás napján a tapasztalatokat összegezni és a szerzett tapasztalatokat fel lehet használni a tanulási folyamatok tervezése, szervezése, kivitelezése során. Gyerek adatai: Név Születési dátum Apa és anya neve Szülők foglalkozása Elérhetőségek (cím, telefonszám) Testvérek száma Családlátogatás tapasztalatai Gyerek iskolai viselkedésének megfigyelése- fejlődés követése. Gyerek iskolai fejlődésének követése (kezdeti szinttől a fejlődés követése nem csak érdemjegyek feljegyzésével, hanem rajzelemzés, különböző munkák gyűjtése és az ezekről alkotott megfigyelések feljegyzése.) 1. Szint: Érzékelés és észlelés 2. Szint: Képzelet 3. Szint: Manipuláció (adni és kapni- folyamat ezen a szinten megtanítható) § 4. Szint: Imitáció/Szerepjáték 5. Szint: Szabály - játékok - Ezeknek a fejlődési szinteknek mindegyike meg kell valósuljon a gyerek fejlődésében annak érdekében, hogy a gyerek képes legyen az absztrakt, elvont gondolkodás szintjére lépni. Alapelv: - nem vonunk le következtetést egy rajz alapján - a felmerülő kérdésekre igyekezzünk kitérő válaszokat adni (Pl. "Magamat is lerajzoljam?" Kitérő válasz:"Te a családodhoz tartozol?" Előkészítés: rajzlap, ceruzák és nyugodt légkör Instrukció: Rajzold le a családodat. Rajzold le az otthonodat. A rajz elkészülését követően, írjuk az alakok alá a neveket, a rajz hátoldalára jegyezzük fel a dátumot,gyerek nevét és a rajz alatti megfigyeléseinket a gyerek megnyilvánulásaira vonatkozóan. Elmézési szempontok: • Globálisan pozitív: - ha a tagok egy-két sorban helyezkednek el - ha az alakok egészek - a rajzoló színes ceruzát használ - a rajzoló helye az utolsó Globálisan negatív: - ha nem ismerhető fel a szerkezet - az alakok összevissza rendszertelenül aláhúzva, átfirkálva jelennek meg törzs nélkül - az alakok összezsugorítottak, vagy felnagyítottak - a rajz egyszínű vagy igen kevés színt használ - a rajzon fenyegető mozdulat vagy kifejezés látható Alap beállítottság: - élményközlő - tényközlő • Kidolgozottság - gondos - kusza - hiányos • Megvilágított területek - a család atmoszférája (derűs, mosolygós, boldog, bánatos, hideg, haragos) - családi kohézió, rend (összetartás, szabályok) - családi hierarchia (vezető egyéniség, elnyomottak) - családtagok közötti érzelmek, indulatok - saját vágyak, szükségletek, érzelmek (szorongás, agresszió) - önértékelés (túlértékelés, kisebbségi érzés, elhanyagoltság) A családtagok viszonya - bensőséges - laza - elidegenedett - nincs viszonyulás • Arányok - helyes - torz - eltolódott Zavart családi állapot - többszöri kezdés - testrészek hiánya - idegen család - keretezés - önmaga lehagyása
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képes Ágnes: A magyar nyelvtörténet korszakai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 40
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 40
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet