D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : muveszet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Művészet és média
B e s o r o l á s i   c í m : Művészet és média
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fodor
U t ó n é v : Zsófia
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-06
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esztétika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészettörténeti korszak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stílus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : média
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegtájékoztatási eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Történetek a művészet végéről avantgarde Arthur C. Danto Modernitás versus posztmodernitás Modernizmus korábbitól tudatosan eltérő hit a l'art pour l'art-ban/ társadalmi hivatásában és haladásban játszott szerepében folytonos megújulás haladás eszméje - absztrakt fejlődésmodellek téma: saját kor és környezet, szocioális érzékenység tömegművészet: eredeti/ kópia, alkotó/ fogyasztó új technikák és formák - tudományos kísérletezés izmusok - avatngárd, neoavantgárd kivonulás az intézményrendszerből kettősségek moderntől eltérő, új látásmód - múlt a jelenben minden kornak, népnek más a szépség eszménye nem lehet állandóan újat alkotni - nem kell stílusfeltatlálónak lenni - individuálmitológia hozzáadott eszmeiség - konceptuális művészet irányultság nélküli modellek alacsony + magas művészet egyenrangú stílusváltások - stíluspluralizmus, eklektika stílus helyett irányzat, tendencia, csoport, trend, iskola stb. installáció, performansz, Media Art stb. - transzavantgárd változatos anyag- és formahasználat irónia, humor kereskedelem, vizuális fogyasztás, reklám - média szerepe: mi a mainstream? előőrs 20. század elején jelentkező irányzatok összefoglaló neve absztrakt művészet lázadás a múlt, természet ellen mozgalmak, kiáltványok tiszta formák, tiszta vizualitás nincs plusz mondanivaló háttér eszmeiség nincs élvezeti jelleg aktivizmus, művészi szabadság 2014. március 6. Modernitás-posztmodernitás Cultural studies 2. Hegel: Esztétika A művészet halála? A művészet vége 1800 körül a művészet már megvalósította a lehetőségeit saját fejlődésének lezárása - tudománnyá válása a művészet elszakad a mítoszoktól, esztétikai értékektől önmaga elemzése kutató megismerés - kísérleti művészet reflexió, számvetés nem cél a műalkotások létrehozása egy folyamatnak akkor van vége, ha elért egy célt - cél akkor van, ha létezik egy paradigma, ami kijelöli azt: ha a művészetet imitáció-elvű művészetnek tekintjük, akkor az a 20. század elején véget ért, hiszen a fotó és a mozgókép megjelenésével a képzőművészeti program elvesztette értelmét filozófiai kisemmizés: a művészet saját öntudatába ment át, azaz önmagára reflektál, és egyre inkább ez a reflexió az, ami mozgatja "a tárgyak a nullához közelítenek, ahogy elméletük a végtelenhez közelít, vagyis voltaképpen nincs is más, mint elmélet" ez a "vég" valójában nem a művészetnek a megszűnés értelmében vett végét jelenti, hanem sokkal inkább a művészi pluralizmus megjelenését. Ha nincs egyetlen átfogó művészet-koncepció, a műalkotásoknak nem kell egyetlen elvnek megfelelniük Művészet és média Mi az a műalkotás? ábrázolás kifejezés szándék/ létrejövés módja intézményiség határozza meg imitáció - utánzás reprezentáció elég, ha szól valamiről a műalkotás olyan dolog tehát, amely a reprezentáláson túl ki is fejez valamit arról, amit reprezentál... http://www.buzzfeed.com/jenlewis/quiz-can-you-tell-the-difference-between-modern-art-and-art formabontó irányzatok: futurizmus expresszionizmus dadaizmus szürrealizmus formaépítő irányzatok: kubizmus konstruktivizmus szuprematizmus Bauhaus-műhelyek http://t7.hu/1563-avantgarde transzavantgárd Irodalom: stílusközömbösség határok elmosódása vendégszövegek plágium, szerzői jog átértelmeződése intertextualitás hangnem és nézőpont váltogatása regionális sajátosságok újraértelmezések Posztmodernizmus Heller Ágnes: Mi a posztmodern? a múzeumok szerepe az első múzeumok az 1800-as évek elején jöttek létre elismerés - azóta mindig azzal a végső vággyal születettek meg a műalkotások, hogy egyszer majd elnyerik a múzeum áldását kizárólag a régi művészet számára teremtették meg a műalkotások két csoportja: bekerülnek majd a múzeumba vagy soha nem kerülnek be a képzőművészeti modernizmus jelszava: romboljuk le a múzeumokat - mert azt sugallja, hogy a régiek jobbak hagyományos múzeumok: régi, értékálló tárgyak bemutatása - a halottak életben tartása, az emlékezés temploma posztmodernben a múzeum koncepciója megváltozott: kortársi múzeumok létrejötte élők művei is bekerülnek - nem feltétlenül tart igényt a tartós életre kontextus közömbösség - korok, stílusok, különféle tárgyak egymás mellett, melyik érdemel külön termet? szépművészeti múzeum - a nagy elbeszélés őrzője, időrendiség mégis szükség van a nagy elbeszélés mankójára? a kevesebb több vs. a kevesebb unalmas Modern-posztmodern építészet funkcionalizmus - lakás a tömegeknek (lakótelep, lakótömb) a forma követi a funkciót, 1 funkció 1 forma leegyszerűsítés haszon, megrendelésre hagyományos - modern utcakép modern anyagok lapos tető vas- és beton szerkezetek felhőkarcoló-építészet az épület = gép, objektum az ornamens bűn 1972 - a modern építészet vége: St. Louis-i lakótelep felrobbantása, a tervező: Yamasaki nem köti magát a modern elvekhez még mindig fontos a funkció több funkciós épület - formák és funkciók, anyagok keveredése, 1 funkció több forma összetettség, szimbólumok az előző korok felkarolása- eklektika organikus építészet, népi építészet, ökoépítészet természetes anyagok szubjektum, antropomorf visszatér a díszítés épületgép - kívül van a "csontváz" Wittgenstein két korszaka: a nyelv logikai alapokra helyezése - a beszélt nyelvet nem lehet definíciók közé szorítani, egy kifejezésnek több jelentése is lehet a kontextustól függően 2001 - a posztmodern építészet vége: WTC-merénylet, a tervező: Yamasaki http://terrastudio.hu/posztmodern/epelvek.php http://t7.hu/156i-organikus http://t7.hu/156m-epiteszet Média
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habók Lilla: Tájékoztatás a képzőművészetekről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet