D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : deenk.jpg
C Í M 
F ő c í m : A DEENK szolgáltatásai
B e s o r o l á s i   c í m : DEENK szolgáltatásai
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bátfai
U t ó n é v : Erika
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1973-?
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kölcsönzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári kölcsönzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Egy egyetemi könyvtár alapszolgáltatásai: kölcsönzés, előjegyzés helybenhasználat másolás internethasználat tájékoztatás felhasználóképzés: (egyéni/csoportos/féléves) könyvtárközi kölcsönzés iDea DEA egyéb információforrások számítógéphasználat, wi-fi kiadó egyetemi élet szerves része: Egyetemi Élet (deenk.hu) rendezvények (pl. kiállítások, LibTitkok) oktatástámogatás: Tandem/Moodle Keressetek: informatika témájú adatbázisokra Bényei Miklós tudósprofiljára a Digitális Könyvtárra Mennyiért lehet fénymásolni a DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárában? Hol, hogyan és milyen ekönyv-olvasót lehet kölcsönözni a DEENK-ken belül? Mi az EDS és honnan érhető el? Keress mp3 hanganyagot! Az EDS managementjére tippek: népszerűsítés (cikk) video hírlevél felhasználóképzésbe bekerüljön Az e-könyvek bevezetésének managementjére tippek: lsd. PR A DEENK szolgáltatásai (management) Az előfizetett adatbázisok népszerűsítésére tippek: Új szolgáltatásra tippek: Bevételnövelésre tippek: géphasználati korlát x óra, aztán fizezős automaták (könyvtéren kívül) PR 1. ALAP: minden könyvtári dolgozó ismerje 2. BELSŐ (DE) plakátok cikk hírlevél videó honlap (1!!!)/fb 3. KÜLSŐ - média várjuk a javaslatokat ex libris internet detox FELTÉTEL: ne kelljen +emberi erőforrás legyen látványos ne legyen profilidegen valós igény is álljon mögötte/keltsük fel
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóthné Marek Eszter: Könyvtárhasználat 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x431 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet