D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : konyvdigitalizalas.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvdigitalizálás
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvdigitalizálás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Torma
U t ó n é v : Alexandra
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Magócs
U t ó n é v : Viktória
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-04
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mit jelent a könyvdigitalizálás? Könyv: - nemcsak papír alapú - de bármilyen írásmű, ami önállóan létezik Digitális: számjegyekből álló, számjegyekkel kifejezett Digitális könyv (e-könyv) Olyan könyv amit számítógépen tárolnak A könyvek, a sajtótermékek mind számítógépen készülnek el, de legtöbbször ki szokták nyomtatni - ettől fogva nem digitális többé, analóggá válik. A digitalizáció ennek a fordítottja: a nyomtatott, papíron olvashatóból - elektronikusat hozunk létre. Ez sokkal munkaigényesebb és hosszadalmasabb. Miért van szükség a könyvek digitalizálására? Könnyebb használhatóság Könnyebb kezelhetőség Nincs minőségromlás Egyszerűbb másokkal megosztani Végtelen példányszámban sokszorosítható Költséghatékonyabb A kereskedelmi forgalomban nem kapható könyvek digitalizálása Franciaországban Tanulmány 2005 óta napirenden van a könyvdigitalizálás kérdése A legnagyobb problémát a Google Books okozza Az Európai Unió 2011-ben elfogadott irányelve is támogatja a digitalizációt: A Bölcsek Tanácsának jelentése szerint: a kereskedelmi forgalomban nem kapható műveket Európa digitális kultúrális örökségének részeként digitalizálni kell. Kereskedelmi forgalomban nem kapható könyv 1.) a műnek könyvnek kell lennie Kereskedelmi forgalomban nem kapható könyv 2.) Franciországban egy meghatározott időpont előtt adtak ki Kereskedelmi forgalomban nem kapható könyv 3.) kereskedelmi forgalomban nem kapható Fogalmak elhatárolása Árva művek, közkinccsé vált művek Közös jogkezelés Franciaországban A könyvdigitalizálás Magyarországon A könyv definíciója: Olyan nyomtatott egység, amely akár el van látva illusztrációval, akár nem, egy vagy több szerző szellemi alkotását testesíti meg oktatás, a gondolatok és a kultúra terjesztése céljából. A e-könyv definíciója: Olyan, egy vagy több szerző által alkotott szellemi alkotás, amelyet digitális formában hoztak kereskedelmi forgalomba és nyomtatva is kiadtak, vagy a tartalma és felépítése miatt a kizárólag a digitális kiadásra jellemző elemek kinyomtatásra alkalmas. Digitalizálni kellene-e a doktori disszertációkat, szakdolgozatokat, különböző jelentéseket is? Franciaországban 2001. jan. 1. napját megelőzően kiadott könyvek. Nem elég egyértelmű időpont meghatározás: 1901 jan. 1 - 2000 dec. 31. CPI (Corruption Perceptions Index): Korrupcióérzékenységi index Ker. forg.-ba nem kap. könyvek Közkincs átminősítése 2001 jan. 1. kiadói szerződések részét képzik a digitális felhasználásnak "A felhasználási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható, vagy már létező, de előre nem látott felhasználási módokra kötött szerződéseknek kifejezettnek kell lennie, és a felhasználásból arányos díjazást kell kikötnie a jogosult javára." 1. kereskedelmi forgalomba már nem kerül forgalmazásra 2. sem hagyományos, sem pedig elektronikus formába nem kerül újra kiadásra Művek "gyümölcsöztetése" állandó és folyamatos hasznosítás kereskedelmi forgalomban való terjesztés Megszegés készlet kimerülése A legújabb módosítás: 2008. évi CXII. törvény 1. Szerzői jogi törvény - 4 terület érintett: a haszonkölcsönzés /ingyenesség/ az árva művek /nem rendezhető a díjazás = ingyenes/ a többszörözés szabályai közös jogkezeléssel kapcsolatos rendelkezés MSZH, NKA Közkincs nincsen jog fenntartva! vagy public domain Közkincs lehet egy alkotás, amennyiben a szerzője azt közkincsnek minősíti, a szerző halálát követő január elseje óta eltelt 70 év, más okból nem jogosult szerzői jogi védelemre. Árva mű, amelynek a jogosultja nem azonosítható vagy lelhető fel. Van olyan kereskedelmi forgalomban nem kapható mű ami árva mű. Tudományos kutatás, egyéni tanulás céljára nyilvános szabadon közvetíthető, hozzáférhető, feltéve ha nem szolgálja a jövedelemszerzés célját. Intézmény a saját gyűjteményét tetszése szerint digitalizálhatja. A jogosult kilépését megengedő, törvény által előírt közös jogkezelés Société francaise des intéréts des auteurs de l'écrit (Sofia) 1. Tiltakozás a nyilvántartásba vétel ellen Kilépési lehetőségek a közös jogkezelés alól A felhasználási engedélyek megadása és a jogdíjak felosztása 1. sz. táblázat: Tiltakozási lehetőségek 2. sz. táblázat: Kilépési lehetőségek Kinek lehet felhasználási joga? Jogdíjak megszabása A szerzők és az eredeti kiadók közötti egyenlő arányú felosztás Árva művek Jogdíjakat az alkotómunka, az írói képzések és a könyvtári olvasás terjesztésének elősegítésére használja fel. eredeti kiadó harmadik fél
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csordás Attila: Az ekönyv és a nyomtatott könyv együttélése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x416 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet