D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Takáts Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Takáts Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 44. sz. (1893. október 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Takács Lajos (1847-1893)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Takáts Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Működésének kiindulási pontja és alapja a tudomány volt. Első sorban a jogtudományokat művelte, melyekhez élete végéig hű is maradt. Budapesten és Berlinben végezte jogi tanulmányait s vetette meg alapját sokoldalú műveltségének. Később a budapesti egyetemen mint tanár és vizsgáló, a hitelbanknál és a Franklin-társulatnál mint szívesen meghallgatott tanácsadó képviselte szaktudományát.
Sokszor járt a külföldön, jól beszélte a nyugati művelt nyelveket, igen jártas volt az újabb irodalmak terén és érdeklődő figyelemmel kísérte a képzőművészeteknek mai mozgalmait.
A hetvenes évek elején kezdte nyilvános szereplését. Ekkor vette el és vezette be a társaságba bájos fiatal nejét, a ki gyönyörű énekével is elragadta hallgatóit. Gyakran megfordult Csengery Antal házánál, mely akkor a tudósok, irók, művészek, s egyszersmind a politikával foglalkozók egyik találkozó helye volt, - és hol néhai Weninger Vinczével, a jeles szakférfiúval és az e téren még most is kiváló szerepet vivő Lukács Antallal a pénzvilág is képviselve volt. Innen kezdve folyvást tágult Takáts köre.
Takáts Lajos a Magyar Általános Hitelbanknak sok évig titkára, majd igazgató helyettese, a budapesti egyetemen a római jog nyilvános rendkívüli tanára, Budapest főváros képviselő testületének sok éven át tevékeny tagja, számos egyesület és intézet igazgatóságának vagy választmányának buzgó tagja, a fővárosi s átalában a magyar társas élet egyik legismertebb és kedvelt szereplője volt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Takács Lajos, egyetemi m. tanár, a magyar ált. hitelbank titkára, kinek a politikai és jogi szaklapokban is jelentek meg czikkei egyes jogi, kivált felsőbb tanügyi kérdésekben, lapunkban leginkább T. L. jegy alatt irt zene- és színi előadásokat bíráló czikkeket, külföldi művészek életrajzait, s a franczia-német háború alatt a harcztért, különösen Alsatia föld- és népismei s társadalmi viszonyait ismertető, közleményeket, melyek a franczia és német viszonyok s történeti fejlődésök alapos ismeretéről tanúskodtak, s eleven tollal voltak irva.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1879. márczius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csengery Antal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weninger Vincze 1834-1879
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 641x1285 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna