D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Peters találkozása Emin pasával (1890.)
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Peters találkozása Emin pasával (1890.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Janke Vilmos afrikai fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Janke
U t ó n é v : Vilmos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 42. sz. (1893. október 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mehmed Emin (pasa) (1840-1892)
V I A F I d : 89016430
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Peters, Carl (1856-1918)
V I A F I d : 19980848
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Stuhlmann, Franz (1863-1928)
V I A F I d : 51990739
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1890
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Peters találkozása Emin pasával (1890.)
Janke Vilmos afrikai fényképe után
Janke V. hadnagy, Dr. Stuhlmann, Langenfeld hadnagy, Tiedemann hadnagy, Emin pasa, Dr. Peters, Bülow báró
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk egyik jelen volt tiszt, Janke Vilmos fényképe után ezt a csoportot ábrázolja. A csoportban Emin pasa és Peters foglalják el a főhelyet, a mint egy előttük levő tábori székre terített iratot nézegetnek. Peters mellett Bülow báró ül, Mpapua állomás parancsnoka, ki 1885 óta állandóan Kelet-Afrikában tartózkodik s többször kitüntette magát az arabok ellen. A túlsó oldalon Emin pasa mellett Tiedemann hadnagy, Peters hű útitársa ül. Hátul az Emin pasa kíséretében levő három tiszt áll. Bülow és Peters között a kép jobb oldalán Langenfeld hadnagy, középen dr. Stuhlmann, ki a hamburgi földrajzi társaság megbízásából ment Kelet-Afrikába a vízi állatokat tanulmányozni, de azután a német védcsapatba állott, végül balról Janke Vilmos hadnagy, a jelen kép fölvevője, ki azzal is hírnévre tett szert társai között, hogy Dar és Salam mellett oroszlánt lőtt, a mi csak kevés utazónak sikerül.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stanley afrikai új nagy útjából : Emin pasa sátorában. Khartumban készült eredeti fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 921x665 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna