D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ferida, Emin pasa leánya és Bader Eliz apácza
B e s o r o l á s i   c í m : Ferida, Emin pasa leánya és Bader Eliz apácza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lőbanban, Szászországban készített fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 42. sz. (1893. október 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ferida (1884-1923)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : apáca (szerzetes)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferida, Emin pasa leánya és Bader Eliz apácza
Lőbanban, Szászországban készített fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A meggyilkolt német tudósnak már Európában családja volt, de azt nem vitte magával Afrikába. Beszélik, hogy a keleten való hosszas tartózkodás és hivatalos állása arra birták Emin pasát, hogy áttérjen a mohamedán hitre. Ez nem bizonyult be. De az való, hogy elhalálozásával csaknem egy időben egy kis 10 éves leányt hoztak Európába, ki Emin gyermeke volt s ilyennek Zanzibárban ő maga is hivatalosan elismerte. A kis leányt, kinek arczképét bemutatjuk, a közép-afrikai zűrzavaros állapotok miatt Emin nem vitte vissza magával, hanem Bagamojóban hagyta egy Fatime nevű arab nő felügyelete alatt. Az arab aszszony, hogy az Emin pasa által leánya részére Afrikában biztosított vagyont megkaparítsa, a kis leányt tudatlanságban hagyta, sőt durván is bánt vele. A kis Feridának azonban védelmezője akadt a bagamojói német kórházban alkalmazott Bader Eliz nevű apáczában, ki megszánván a gyámoltalan teremtést, atyja németországi rokonait értesítette annak szomorú sorsáról, s azok támogatásával a jelen évben a kis gyermeket elhozta Németországba, Neissebe, hol Emin legidősebb leánya, Schnitzer Melánia lakik. Képünkön Emin leánya ezzel az apáczával együtt látható. A kis leány, bár az afrikai Tér meglátszik rajta, eszes és jó gyermek, különősen nagyon könnyen tanul nyelveket, új környezetében már otthon érzi magát s egyátalán hallani sem akar Afrikáról.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. október 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stanley afrikai új nagy útjából : Emin pasa sátorában. Khartumban készült eredeti fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 815x947 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna