D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 597_700_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kőszegi ünnepnapok
B e s o r o l á s i   c í m : Kőszegi ünnepnapok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vilmos császár megérkezése Kőszegre szept. 17-én
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 39. sz. (1893. szeptember 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : naptári ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vilmos (Németország: császár), II. (1859-1941)
V I A F I d : 121621349
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kőszeg
G e o N a m e s I d : 3049366
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. szeptember 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kőszegi ünnepnapok: Vilmos császár megérkezése Kőszegre szept. 17-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nem csipán Magyarország, de az egész művelt világ szeme figyelemmel csüggött egy álló hétig Kőszegen, e kisded határszéli városkán. A kőszegi ünnepnapoknak világtörténelmi jelentőségét épen az adja meg, hogy királyunk vezetése alatt nemcsak az uralkodóház tagjai jelentek meg nagy számmal a hadgyakorlaton, hanem ott volt két hatalmas európai uralkodó: II. Vilmos német császár és Albert szász király is. Az ő megjelenésük egyúttal tüntetés volt a hármas szövetség és Európa békéje mellett.
Másnap ugyanilyen lelkes és nagyszerű volt a német császár fogadtatása és bevonulása.
A pályaház ritka érdekes képet mutatott. A királyi vendégek fogadására olyan fényes társaság gyűlt egybe, a minőt még Budapesten sem láttunk egyetlen alkalommal sem. Az uralkodóház tagjai közül ott voltak: Károly Lajos, Albrecht, Rajner, Vilmos, Lipót Salvator, Ferencz Salvator, Jenő, József és László főherczegek, Lipót bajor királyi herczeg, mind teljes katonai díszben. Királyunk daliás termetén igen jól állt a szász uhlánus ezredesi egyenruha.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi : László főherczeg életéből: A király várása a kőszegi pályaházban 1893. szept. 16-án
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Vilmos német császár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1040x1385 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna