D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magánnyaralók Siófokon a Társulati telep szomszédságában
B e s o r o l á s i   c í m : Magánnyaralók Siófokon a Társulati telep szomszédságában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Glatz Henrik fénykép-fölvételei után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Glatz
U t ó n é v : Henrik
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 24. sz. (1893. június 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Turizmus általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üdülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hétvégi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Balaton
G e o N a m e s I d : 3055597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Siófok
G e o N a m e s I d : 3045332
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magánnyaralók Siófokon a Társulati telep szomszédságában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Glatz Henrik budapesti lakosé az érdem, hogy 1891 elején a Balaton néhány kedvelőjét maga köré gyűjtötte s azokkal a gróf Batthyány Géza elnök és Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi tag, alelnök vezetése alatt álló siófoki fürdőrészvénytársulatot megalakította, czélul tűzvén ki vendégfogadók emelése s nyaralók építése által a vendégeknek jó lakásokat szerezni s ellátásukról jó vendéglő létesítése által gondoskodni. Mennyire megváltozik itt minden, mihelyt a társulat már nagyobbára kész telepét megnyitja, a mi folyó hó 18-án fog megtörténni.
A társaság, czélja megvalósítása végett, örök áron megvett a veszprémi káptalan siófoki birtokából mintegy 60 holdat a Balaton mentén, s e területen minden várakozást teljesen kielégítő vendéglő- s fürdőtelepet létesített, mely máig meglevő részeivel is bizonyára kellemesen fogja meglepni azokat, a kik a megnyitás napján Siófokra rándulnak, de főleg a fürdővendégeket, kik most már valósággal üdülést találhatnak e minden tekintetben kiváló gyógyhelyen.
A társulat vezetőinek s a műépítésznek a szép iránti helyes érzékét dicséri a telep egész berendezése, s különösen azon, még a külföldi gyógyhelyeken is kevésbbé ismert eljárása, hogy a vendégeket nem egy nagy kaszárnya-épületbe zsúfolja, hanem, hogy a tartózkodás inkább családias otthon jellegével birjon, kisebb épületekbe helyezi el. Eddig két jó ízlésben épült fogadó áll készen s úgy ezek, mint az ebédlő épülete épen a tó partján állanak, csinos ültetvényektől s pompás pázsittól környezve. Ablakaikból elragadó kilátás nyilik egy részt a kies Balatonra, másrészt a fürdőtelep mentén elterülő művész-kolóniára. E villákban nyaralnak évente festőművészeink jelesebbjei közül többen: így Vágó, Tölgyesy, Feledy. Ezekben s a szomszédos villákban eddig is számos úri család adott egymásnak éveken át találkát.
A fogadók egész berendezése bizonyítja, hogy a társulat vezetőinek figyelme a legapróbb csekélységekre is kiterjedt. Minden szoba tágas, valósággal terem, az ablakok a szoba belsejéből csukott ablakok mellett is szabályozható függönyökkel vannak ellátva, s hogy a kilátás élvezhetése mennél inkább megkönnyíttessék, széles erkélyekről is kellőkép gondoskodtak.
A telep több helyén villamos lámpák állíttattak fel, a melyek vakító fénye messze megvilágítja a Balatont s lehetővé teszi, hogy a fürdő még az esti órákban is használható legyen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A balatonparti fürdők és üdülőhelyek : Badacsony a gőzhajó-kiállóról. Lóczy Lajos fényképe után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Glatz Henrik: A balatonparti fürdők és üdülőhelyek : A siófoki fürdés.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Társulati szállodák és a Nagy Fürdőház Siófokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1136x648 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna