D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A virágkorzó a Városligetben
B e s o r o l á s i   c í m : Virágkorzó a Városligetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 23. sz. (1893. június 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. május 20.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A virágkorzó a Városligetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Május 20-án, a virágkorzó napján, gyönyörű tavaszi nap virradt a fővárosra. Délután ezer meg ezer ember sietett ki a városligetbe, melynek az Andrássy-út torkolatától az István-útig terjedő része el volt zárva. A Stefánia-út mentén emelt tribünök leginkább női közönséggel teltek meg, míg a közönség nagy része a sétaút két felén foglalt állást.
Három órakor kezdődött meg a virágos kocsik felvonulása és egy óra múlva a korcsolya-csarnok előtt húzódó félkörben állott fel a gyönyörűen díszített kocsik hosszú sora. Négy órakor a főrendező intésére megkezdődött a korzó. A kocsik lassú ügetésben haladtak egymásután a Stefánia-úton az István-útig, honnan visszafordultak és megkerülve az artézi forrás környékét ismét visszatértek. így ment ez a keringés másfél órán át szakadatlanul.
Az első felvonulásnál a bámulat moraja zúgott végig a tömegen. A fogatok pazar fényi nyel és megkapó ízléssel voltak díszítve. Élővirág és művirág-sátrak borultak a kocsikra, melyekben bájos leánykák, szépséges asszonyok, vagy ismert fővárosi gavallérok ültek. Egyik kocsi madárfészket ábrázolt, melyből kedves hölgyek kandikáltak ki. Fejük fölött fehér hattyú lebegett. A másik kocsi motívumait napraforgók szolgáltatták. A négy kerék négy óriás napraforgó volt s a kocsi fölé boruló sátor is napraforgóból készült. A harmadik hintó orgonalugassá volt varázsolva, a negyedik Makart-csokrot mutatott, melyet mosolygó leányfejek tarkítottak, az ötödik lótuszokból és sásból volt összealkotva, mintha a Nilus partjáról telepítették volna ide.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koller utódai , Sterlinszky : A jelmezes virág-ünnepélyről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1571x1051 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna