D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Weiss Mihály elesése a Földvári csatában (1612.)
B e s o r o l á s i   c í m : Weiss Mihály elesése a Földvári csatában (1612.)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Magyar történeti életrajzok" legújabb füzetéből
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 16. sz. (1893. április 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Weiss Mihály (1569-1612)
V I A F I d : 15565433
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1612
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Weiss Mihály elesése a Földvári csatában (1612.) - A "Magyar történeti életrajzok" legújabb füzetéből
A gyászkocsi és kísérete
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Michael Weiss (Medgyes, 1569. január 13. - Brassó, 1612. október 16.) Brassó város bírája, krónikaíró.
14 éves korában a jezsuiták kolozsvári kollégiumába került, ahol két évet töltött itt tanulta meg a magyar nyelvet s a latin nyelv ismeretében is annyira előhaladt, hogy már ekkor latin verseket irt. Mint titkár gróf Hardegg Ferdinand szolgálatába állott innen a magyar udvari kancelláriához ment hivatalnoknak. Érdemeiért a király 1589. március 21-én őt és testvéreit magyar nemességre emelte. Ezt követően néhány hónapig Heidelbergben tanult, majd 1590-ben visszatért hazájába. 1594-ben az országgyűlésen ő volt Brassó követe itt ismerkedett meg Rákóczi Zsigmonddal. 1600-ban városi tanácsos lett Brassóban, ebben a minőségében ő felelt a várfalak és bástyák karbantartásért. Székely Mózes erdélyi fejedelem 1603. július 17-én Erdély Mohácsának is nevezett csatában életét veszítette, ahol 4000 magyar és székely halt meg. Székely Mózes halálát követően Weiss maga temette el saját kertjében a fejedelem fej nélküli holttestét. Később ezen a helyen az Erzsébet szálló épült fel, ahol elhelyezték a Székely Mózes halálára emlékező vörös márvány táblát. 1612-ben lett városbíró. Viszontagságos életében főképp diplomáciai tehetségével tűnt ki Bocskai István, Rákóczi Zsigmond és a Báthoriak többször küldték követségbe.
Miután Báthory Gábor bevette Nagyszebent és a szászok önállósága veszélybe került, 1611-ben Weiss szövetségre lépett ellene Radu Șerban havasalföldi fejedelemmel és a Barcaság népét is maga mellé állította. Báthory Gábor döntő győzelmet aratott 1612-ben, a Földvári-csata után menekülő Michael Weisst pedig Báthory hajdúi fogták el és végezték ki. Fejét levágták s Szebenbe küldték a fejedelemhez, aki azt a piacon nyársra vonatta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. április 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bocskay István arczképe és névaláírása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1787x1223 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna