D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos Nőképző-Egyesület épülete Budapesten, a Zöldfa-utczában
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Nőképző-Egyesület épülete Budapesten, a Zöldfa-utczában
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 13. sz. (1893. márczius 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nőképzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nőnevelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos Nőképző-Egyesület épülete Budapesten, a Zöldfa-utczában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A tevékeny és áldozatkész egyesületnek tanintézete kezdetben bérházban volt elhelyezve bár eleitől fogva óhajtása volt az egylet intéző választmányának, hogy saját maga és iskolája részére egy állandó otthont szerezzen, mi által meg lesz mentve a költözködések kényelmetlenségeitől, az átalakításokból eredő költekezésektől és a magas lakbérek fizetésétől. Ez óhaj megvalósítására az első lépés már 1877-ben megtörtént az által, hogy a zöldfa-utczai 38. számú házat és telket 40 ezer forintért megvette az egylet. Ez a ház ugyan se föntartható, se az intézet czéljaira fölhasználható nem volt de a hozzá tartozó terjedelmes telek annál alkalmasabb, hogy rajta megfelelő tanépület emeltessék. Az egylet törlesztési kölcsönt vett föl, 100 ezer forintot, s Gönczy Pál akkori közoktatásügyi miniszteri tanácsos buzgó közbenjárásának segélyével 1880-ban hozzá is kezdtek az építéshez és a következő évben már beköltözött a tanintézet saját diszes házába, mely azonban még akkor a mostaninál, utczai homlokzatát véve, több mint kétszerte kisebb volt.
1887-ben már a törzsépületnél hosszabb toldalék is készen állott, és ma senki sem veheti észre, hogy az épületnek két fele különböző időben létesült.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Az Országos Nőképző-Egyesület egyik tanterme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Az Országos Nőképző-Egyesület társalgó terme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi : Az országos nőképző-egyesület intézetéből - A főző tanfolyam növendékeinek csoportja. Erdélyi fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1021x1250 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna