D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 185_292_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márczius 15-ike Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Márczius 15-ike Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az egyetemi ifjúság ünnepélye a Petőfi-téren
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 12. sz. (1893. márczius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történeti évforduló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. március 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Márczius 15-ike Budapesten. - Az egyetemi ifjúság ünnepélye a Petőfi-téren.
Ellinger Ede pillanatnyi fölvétele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyetemi ifjúság ünnepélye voltaképen már délelőtt kezdődött a redout nagy termében, melyet teljesen megtöltött a közönség. A. népszínház dalkara elénekelte a szózatot, aztán Eötvös Károly, a függetlenségi párt elnöke tartott beszédet Magyarország politikai helyzetéről a szabadságharcz előtt, buzdítva az ifjúságot, hogy az 1848-iki politikai irány megvalósítását hivatásának ismerje el. Majd Virágh László műegyetemi és Hindy Attila joghallgató szavaltak alkalmi költeményeket. A délutáni ünnepélyre nagy számú lovas és gyalog rendőr vonult ki, hogy a rendet fentartsák. Az egyetem-téren állított emelvény körül is csak a rendőrök segítségével lehetett fentartani egy kis helyet. Itt Virágh László műegyetemi hallgató szavalta el Ábrányi Emilnek ez alkalomra irt költeményét. Hindy Attila, az egyetemi kör elnökének beszéde és a "Talpra magyar" elszavalása következett ezután. A tömeg ekkor a "Szózatot", majd a "Hymnuszt" kezdte énekelni, s megindultak zászlók alatt, folytonosan énekelve a Petőfi-szoborhoz. Itt a tágas térségen, az ünnepély képe teljesen kifejlődhetett, s a nagy sokaság impozáns módon helyezkedhetett el. A korzó vas rácsos szélét is ellepték egész végig. A szobor talapzatát koszorúk borították. Előtte állt az emelvény a szónokok számára. Mayer Károly műegyetemi hallgató lépett föl először, elszavalván messzehalló hangon a "Talpra magyart". Beöthy László joghallgató pedig a márcziusi hősökről és különösen Petőfiről emlékezett meg beszédében. A sokaság pedig a Kossuth-nótát kezdte énekelni. Az ifjúság még el sem vonult, mikor a külvárosokból az asztal-társaságok érkeztek meg a szoborhoz. Ezeknek is voltak szónokaik és szavalóik, s az ünnepély közel hat óráig tartott. Akkor különböző irányban s hazafias dalok éneklése mellett oszlott szét a tömeg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Petőfi szobrának leleplezési ünnepélye október 15-én
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Huszár Adolf, Weinwurm : Márczius 15-ike Budapesten - Ünnepély a Petőfi-szobor előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1635x1219 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna