D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol képviselőház február 13-iki üléséből, melyben Gladstone beterjesztette az ír törvényjavaslatot
B e s o r o l á s i   c í m : Angol képviselőház február 13-iki üléséből, melyben Gladstone beterjesztette az ír törvényjavaslatot
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Parlamenti tagok, a mint az ajtó kinyitását várják
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 9. sz. (1893. február 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : törvénytervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóbeszéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. február 13.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol képviselőház február 13-iki üléséből, melyben Gladstone beterjesztette az ír törvényjavaslatot
Parlamenti tagok, a mint az ajtó kinyitását várják
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gladstone, a kormánypárt 84 éves vezére, a a híres "nagy aggastyán" folyó február hó 13-án nyújtotta be a képviselőház elé az úgynevezett "Home-rule bill"-t, vagyis azt a törvényjavaslatot, mely Irland önkormányzatának módozatait állapítja meg. Nagy fontosságú javaslat volt az nemcsak azért, mert Angliában a legutóbbi kormányválság s Gladstone kormányra jutása ezzel áll kapcsolatban, de főkép, mert ez által óhajtja az agg államférfiú megszüntetni az Anglia és Irland között immár két évszázad óta folyó viszálkodást, bár természetesen úgy, hogy a három-egy királyság közti kötelékek tetemesen meglazulnak s ez által a félvilágon uralkodó Nagy-Britannia anyaországa egészen új, sajátságos politikai helyzetbe jut.
A felsőház tagjai, kiknek számára külön karzat van, valóságos ostrommal vették be azt, s igen érdekes, hogy a dúsgazdag és büszke lordok a karzat megnyitása előtt egy-két órával már ott vártak az előteremben, mint akár a vasárnapi színházi előadás proletár karzati közönsége, és az angol lapok szépítés nélkül beszélik el, hogy a várakozó lordok sem viselték magukat méltóságosabban, mint a karzati közönség.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone beszéde az angol képviselőházban az ir törvényjavaslat tárgyalásakor (1893)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1058x689 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna