D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A román trónörökös-pár meg érkezése Bukarestbe a királyi palotához
B e s o r o l á s i   c í m : Román trónörökös-pár meg érkezése Bukarestbe a királyi palotához
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 8. sz. (1893. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Románia: király), I. (1865-1927)
V I A F I d : 15062733
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mária (Románia: királyné) (1875-1938)
V I A F I d : 265259195
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bukarest
G e o N a m e s I d : 683506
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. február 4.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A román trónörökös-pár meg érkezése Bukarestbe a királyi palotához.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hohenzollern Ferdinánd berezeg román trónörökös, kinek múlt hóban Sigmaringenben történt esküvőjéről Mária edinburghi herczegnővel már több izben megemlékeztünk, február hó 4-én érkezett meg a román fővárosba. Annyira nem hivatalos jellegű volt ez a fogadás, hogy még a vasúti pályaudvarnak feldíszítését és virágokkal megkoszorúzását is előkelő nők sajátkezüleg végezték. Annyira nem hivatalos jellegű volt ez a fogadás, hogy még a vasúti pályaudvarnak feldíszítését és virágokkal megkoszorúzását is előkelő nők sajátkezüleg végezték.
Az ünnepi menet a lobogókkal és diadalkapukkal díszített utczákon állami fogatokban s lovastestőrség kíséretében haladt végig s az utczákat ellepő néptömeg élénk éljenzésekkel fogadta őket. Egyenesen a székesegyházba mentek, a hol Románia összes főpapjai összegyűltek s "Te Deum"-ot énekelve vezették őket az oltár elé. Catargi Lascar miniszterelnök erre felolvasta a házassági bizonyítványokat, maga is aláírta azokat s az új házaspárt üdvözölte, kik innen a királyi palotába hajtattak.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferdinánd román trónörökös és Mária edingburghi herczegnő esküvője Sigmaringenben : A katholikus szertartás a városi templomban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferdinánd román trónörökös és Mária edingburghi herczegnő esküvője Sigmaringenben : Az anglikán (protestáns) szertartás a várkastélyban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A román trónörökös és menyasszonya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1625x1196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna