D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos Iparegyesület félszázados díszgyűlése a Vigadó nagytermében
B e s o r o l á s i   c í m : Országos Iparegyesület félszázados díszgyűlése a Vigadó nagytermében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az elnöki emelvény és környezete
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 2. sz. (1893. január 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892. december 18.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos Iparegyesület félszázados díszgyűlése a Vigadó nagytermében: Az elnöki emelvény és környezete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az iparegyesület akkor keletkezett, a mikor a nemzeti újjáébredés korszakában hazánk legjobb fiai minden parlag mezőre - és mennyi volt ilyen? Almást Balogh Pál, a negyvenes évek elején egy "hasznos ismereteket terjesztő egylet" létesítésének eszméjét pendítette meg. Kivált Kossuth Lajos volt az, a ki az iparérdekek fejlesztésének szükségét helyezte előtérbe s az ő erélyes föllépésének lehet köszönni, hogy 1842-ben végre az "ipar-egyesület" megalakult. Kossuthon kivül gr. Batthyány Lajos, Bezerédj István, Csanády Ferencz, Deák Ferencz, b. Eötvös József, Fáy András, Gorove István, Fényes Elek, gróf Forgách Lajos, gróf Károlyi György, Nyáry Pál, Perczel Mór, Pulszky Ferencz, gróf Ráday Gedeon, Szentkirályi Mór, Trefort Ágoston, Vajda Péter, gróf Zichy Ödön, Zsedényi Eduárd, stb. buzgólkodtak az egyesület létesítése körül. Az 1842-ben rendezett első magyar iparkiállítás, a kereskedelemi társaság, a Védegylet, az iparmű-tár, a gyáralapító részvénytársaság, stb. mind oly kezdeményezések voltak, melyek a legszebb sikerrel dicsekedhettek volna, ha a fejlődés legfontosabb stádiumában meg nem indultak volna az 1848-iki mozgalmak, a melyek a vezetőket és intézőket teljesen a politikai élet mezején vették igénybe.
Az abszolút korszak alatt mindent, a mit azok a titáni erejű férfiak kezdeményeztek, vagy üldöztek, vagy nem tűrtek. Ez ok miatt kellett, alig tiz éves fennállása után, 1852-ben az iparegyesületet is feloszlatni.
Az alkotmányos korszak újjáébredésével báró Eötvös Józsefnek, Fest Imrének, Keleti Károlynak, Galgóczy Károlynak, dr. Szabóky Adolfnak, gróf Zichy Józsefnek és Mudrony Somának volt a legtöbb érdeme abban, hogy az iparegyesület új életre kelt s új alakban fogott messzeható hivatásának betöltéséhez.
Tudtunkkal alig is volt még hasonló ünnepély, melyen a képviselőház és főrendiház küldöttségileg lett volna képviselve. Most ott volt mind a kettő: az előbbi báró Bánffy Dezső elnök, az utóbbi gróf Szapáry István háznagy vezetése mellett. Ott volt az egész kormány Wekerle Sándor miniszterelnök vezetése mellett, (Tisza Lajos és Josipovich kimentették elmaradásukat) ott láttuk a hadsereg, az egyház, a konzuli kar képviselőit, ott voltak a tudományos és kilturintézetek, a gazdasági és kereskedelmi egyletek, kereskedelmi és iparkamarák, az ipartestületek, társulatok, egyletek és körök. A karzatokon pedig diszes hölgykoszorú és átalában nagyszámú hallgatóság. A küldöttek és képviselők - az ünnep fényének emelése czéljából - nagyrészt diszmagyarban jelentek meg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. január 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vas-, fém- és építő-ipari csarnok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1669x1388 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna