D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lóversenyekről
B e s o r o l á s i   c í m : Lóversenyekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az indítás
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A győztes ló bevezetése
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 40. sz. (1891. október 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovassport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lóverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : telivér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lóversenyekről.
Az indítás. A győztes ló bevezetése.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagyobb képünk az indítást, a lóversenynek ama mozzanatát ábrázolja, midőn a pompás és nagyértékü telivérek már elvonultak a birói páholy előtt, vézna angol jockeykkel a nyergükben, hogy valamely nagyértékü díjra pályázni induljanak. Végre kilép az indító a zászlajával s mikor a lovak rendben állanak, zászlaja lebocsátásával jelzi, hogy indulhatnak s a négylábú társaság szédületes gyorsasággal rohan tova a pálya-körben, mindeniknek az lévén a törekvése, hogy a czélhoz elsőül futhasson be. A bíró azután megállapítja, mily sorrendben érkeztek be, s ekkor felhúzzák a beérkezettek számait, a szerint, a mint egymásután befutottak de nem elébb, csak midőn az illető jockeyket már lemázsálták, ép ugy mint az induláskor mert ha a nyertes lovas súlyából csak egy kiló is hiányzik, a nyertes ló elveszti a dijat a az utána következőt helyezik elsőnek. Van is ám rá gondja mindenik jockeynek, hogy a nyeregéhez erősített ólom-sulyokat el ne veszítse.
Második képünk azt a jelenetet ábrázolja, mikor a jockeyk a mázsálóhoz, a megfutott verseny után, visszaérkeznek, újra lemázsáltatni magukat, kik csak akkor lélekzenek föl szabadon, ha a mázsáló tisztviselő "all right!" kiáltással adja tudtul, hogy minden rendben van. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: A budapesti lóversenyekről : Czélpont előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lókiállítás és lóverseny : A czélpontnál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1646x1070 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna