D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A spanyol czigányok könyörgő küldöttsége III. Fülöp király előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Spanyol czigányok könyörgő küldöttsége III. Fülöp király előtt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Long Edwin festménye a Holloway-intézet képtárában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Long
U t ó n é v : Edwin Longsden
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1829-1891
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 26. sz. (1891. junius 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fülöp (Spanyolország: király), III. (1578-1621)
V I A F I d : 88888342
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : spanyolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1624
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A spanyol czigányok könyörgő küldöttsége III. Fülöp király előtt
Long Edwin festménye a Holloway-intézet képtárában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Holloway-intézet képtárában őrzött mű Long Edwin híres angol festőnek talán leghíresebb müve, mely a czigányoknak Spanyolországból 1624-ben történt kiűzetését ábrázolja. A képet először 1872-ben állították ki a londoni nemzeti akadémiában s maga a művész a következő leírást közölte akkor felőle: "A kérvényezők (ez volt a kép eredeti czime) tárgyát Pacheo irataiból merítettem, melyeket a simancasi levéltár őrzött meg, a ki egykor a szent inquiziczió titkára volt. Ekkor történt, hogy III. Fülöp, egy gyenge fejedelem, ki kizárólag a papság, különösén Gonzales bibornok gyámsága alatt állott, a czigányokat száműzni akarta országából. A spanyol czigányokat mindig elkorcsosodott fajnak tekintették ebben az időben exkommunikáczió alatt állottak s nem is volt szabad templomokba menniök. Valószínű, hogy a száműzetés megtörtént volna, épen úgy, mint előbb a zsidók száműzetése de megakadályozta ezt a képen bemutatott egyszerű küldöttség megjelenése Valladolidban épen akkor, midőn a király és a bibornok a Santa Annunciata lépcsőin lejöttek s a fiatal királynő kérése, kinek képét a folyosón láthatjuk... A történeti arczképeket a festő a madridi képtárból vette s a czigányok képeit 1871-ben Granadában készítette oly élő minták után, kik valószínűleg a régi kérvényezők közvetlen utódai". A nehéz tárgyhoz, mint látjuk, a művész nagy gonddal készült s mindenki, ki e képét megnézi, elismeri, hogy munkája sikerült.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Doré, Gustave: Képek Spanyolországból : Czigánytelep Granadában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Spanyolországi képek : II. Sevilla czigányai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1867x1156 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna