D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fali festmények a pécsi bazilika főhajójában
B e s o r o l á s i   c í m : Fali festmények a pécsi bazilika főhajójában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Protoevangelikus fali festmény a néphajóban Beckerath Mórtól
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Ujszövetségi fali festmény a szentélyben Andreä Károlytól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1913
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 25. sz. (1891. junius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Andreae, Karl Christian (1823-1904)
V I A F I d : 49973340
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Beckerath, Moritz von (1838-1896)
V I A F I d : 13088381
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fali festmények a pécsi bazilika főhajójában
Protoevangelikus fali festmény a néphajóban Beckerath Mórtól
Ujszövetségi fali festmény a szentélyben Andreä Károlytól
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A román műízlésnek megfelelőleg, Schmidt báró különös súlyt helyezett a bazilika figurális festésére és díszítésére és ezt az eredeti templom falfestményeinek és szobordiszítményeinek megfelelőleg tervezte, és Andrea Károly rajnavidéki történelmi festővel lépett szerződésre, ki 1884. évben bemutatta terveit és azokat az építés vezető bizottság elfogadta. Andrea a fő- és mellékhajók összes képeinek kifestését vállalta el. Társul vette maga mellé Beckerath Mór crefeldeni, porosz-rajnavidéki születésű történelmi festőt, kivel megosztván a munkát, 1885 június 20-án hozzáfogott a festéshez és azt 1888 július végén be is fejezte.
főhajó oldalfalai szebbnél-szebb bibliai és szent tárgyú freskókkal vannak benépesítve, melyeknek felsorolása is lapokra terjedne. Az alakok és symbolikus alakzatok száma, melyek I a falakra vannak festve, több százra rúg és valóságos tömött tárlata ez a hajó az aranyozott lapokra, élénk és változatos színben, ősrégi egyházi festési modorban tartott freskóknak. Andrea Károly és Beckerath Mór rajnavidéki festők nagyszámú segédmunkásaikkal több mint három esztendeig dolgoztak a főhajó és mellékhajók kifestésén, a laposdiszítéseket pedig Bamberger Gusztáv würzburgi festőre hagyták. A két rajnavidéki festő úgy osztotta fel a munkát, hogy mig Beckerath Mór a néphajóban azokat az ó-testamentombeli jeleneteket festette le, melyek a megígért Messiás eljövetelére vonatkoznak, ezek az úgynevezett "elő-evangeliumi", "proto-evangelicus" képek, addig Andreä Károly a szentélyben az igéret teljesülésének jeleneteit, az újszövetségnek Krisztus eljövetelére vonatkozó képeit és symbolumait örökítette meg. Ugyancsak Beckerath a Krisztus eljövetelét megjövendelő prófétáknak, Andrea pedig az apostoloknak, pápáknak, egyházatyáknak alakjait festette a falra. A freskó-csoportozatok közül különösen kiválik a Péter és Pál cziklus, melyek az apostolok cselekedetei és hagyományok nyomán a két apostol-fejedelem életének mozzanatait tárgyazzák a mellékhajó falain. A Pál-cziklus Beckerath Mór, a Péter képsorozat pedig Andrea műve, kinek legmegkapóbb alkotása a főapsis fülkéjének íve alatt festett Krisztus-kép, mely uralkodni látszik az egész bazilika fölött.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: Székely Bertalan: Vázlatok a Szent Imre kápolna falképeihez. Szent Imre felajánlja koronáját a Madonnának (1030)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: Szent István király felajánlja Szűz Máriának Magyarország koronáját : Székely Bertalan fali festménye a pécsi bazilika "Imre herczeg" kápolnájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: Szűz Mária megkoronázása. - Kapisztrán János tábori miséje a Nándorfehérvári csata előtt : Székely Bertalan fali festménye a pécsi bazilika "Imre herczeg" kápolnájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1309x1710 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna