D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_30_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Asakusa-templom Tokióban
B e s o r o l á s i   c í m : Asakusa-templom Tokióban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 23. sz. (1891. junius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tokió
G e o N a m e s I d : 1850147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Asakusa-templom Tokióban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Shiba, Uyeno és Asakusa a három legnagyobb templom Tokió (régi nevén Yedo) japán főváros ezernyi temploma közt. Egész városok ezek, különösen az utóbbi, mely Tokiónak leglátogatottabb temploma, míg a két első inkább a shogunok pompás sírjai által lett világhírűvé. Az Asakusa-templom Kr. sz. u. 628-ban alapíttatott, de többször lángok martaléka lön. míg jelen alakjában lyemitsu shogun építtette föl 1642-ben. A templom elöudvarában állandó országos vásár van, afféle Wurstl-prater, a hol csepűrágók, equilibristák, íjjlövö-bódék, jong-leurök, bűvészek ütötték fel tanyájukat, kikhez a czivilizáczió elöharczosaként az "amerikai gyors fényképészet" is letelepedett. Eeggeltől estig ezer meg ezer asszony és gyermek tolong a széles udvaron s annak oldalt elnyúló árnyas berkeiben. Egy járomalakú tori-nak nevezett kapun átlépve, jutunk a tulajdonképeni szent területre, melyen husz-harmincz kisebb-nagyobb templom közepette emelkedik a két részből álló hatalmas vörös-lakk oszlopokon nyugvó főtemplomfőtemplom, mindig telve ájtatos asszonyokkal. (Japánban a férfiak alig járnak templomba s a lelki üdvösségük gondozását egészen a feleséeikre bizzák.) Mielőtt a templomba érne az ember, el kell haladnia a Ni-o (két mennybéli király) szobrai előtt, melyeket tele aggatnak bocskorokkal azok, kik jó gyaloglók akarnak lenni.
Azontúl, drótrostély mögött, emelkedik Ji-zo-nak, a szorongatottaknak, az aszonyoknak és gyermekeknek védszentje, a kihez ugy szokás imádkozni, hogy egy papírra nyomtatott imádságot galacsinná rágnak s azt a drótrostélyon keresztül az istenre reáköpik. Ha a galacsin a szobron ragad, az ima meghallgattatott, ha nem, akkor nincs kilátás a hatalmas isten jóindulatára.
Egy berekben elrejtve, faragott mivü oszlopokkal ékeskedő kis templomban áll a hires "forgó könyvtár". Ebben vannak elhelyezve az összes buddhista szentkönyvek, számszerint 6771 kötet s az egész óriási könyvtár olyan ügyesen van egy czölöp tetejére alkalmazva, hogy még egy gyermek is könnyen meglódíthatja, úgy, hogy háromszor megforduljon a saját tengelye körül. Ez pedig igen lényeges dolog, mert Fu-dai-shi kánonja szerint, a ki ezt megcselekszi, az olybá veendő, mintha mind a 6771 kötetet elolvasta volna.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Haroku, japán császárnéja : Japáni fénykép után, Szemere Attila gyűjteményéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy újjá született ország: A japáni uralkodó-pár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1757x1177 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna