D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szófiai képek
B e s o r o l á s i   c í m : Szófiai képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az új görög-keleti templom a régi kereskedelmi negyedben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Cserna-Dzsámia, jelenleg állami fogház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Római katholikus templom
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az osztrák-magyar diplomácziai képviselőség palotája Szófiában
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Saborna Crkva (görög-keleti székesegyház)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A bolgár nemzetgyűlés (szobranye) palotája
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strausz
U t ó n é v : Adolf
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1944
V I A F I d : 18858386
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Karastojanov
U t ó n é v : Dimitar
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1919
V I A F I d : 289428990
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 20. sz. (1891. május 17.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomácia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szófia
G e o N a m e s I d : 727011
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szófiai képek
Az új görög-keleti templom a régi kereskedelmi negyedben. Cserna-Dzsámia, jelenleg állami fogház. Római katholikus templom. Az osztrák-magyar diplomácziai képviselőség palotája Szófiában. Saborna Crkva (görög-keleti székesegyház). A bolgár nemzetgyűlés (szobranye) palotája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ezúttal bemutatott képeink között egyik magyar ember munkája, s ez a bolgár szobranye (nemzeti gyűlés) szép épülete, melyet Gregersen készített, ki évekkel ezelőtt letelepedett Bulgáriába, Szófia közelében földbirtokot vásárolt, melyet magyar gazdatisztek által műveltet.
Egy másik képünk a híres Cserna dzsámia. Óriási épület, erős, nagy kőfalakkal környezve. Jelenleg állami fogház és pedig maga a dzsámia a gonosztevők, az udvarban levő épület a politikai elitéltek részére szolgál. Bármely oldalról közelítjük is meg Szófiát: ez az épület, a düledező Aja Sofia s az államnyomda emelkednek ki a házak tömkelegéből.
A templomok közül bemutatjuk a székesegyházat (Saborna Crkva), mely minden ünnepélyes állami és egyházi aktusnak színhelye. Itt hirdették ki Sándor detronizáczióját, itt tartották meg a tedeumot, midőn visszaérkezett. Ugyanegy papi segédlet végezte mind a két dolgot, nagyrészt ugyanegy közönség jelenlétében. Ide jár Ferdinánd fejedelem hetenként egyszer. Itt szentelnek be minden halottat ősi szokás szerint. Legutóbb a Mutkorov és Belcsov temetéseit néztem innen. Most a Saborna Crkva, a nagy boulevard kellő közepén áll talapzatáig kiásva, mert a szabályozási vonal így követelte az ember szinte fél mellette állani, attól tartván, hogy a nagy templom minden pillanatban összedűlhet. Különben ezt a templomot is le akarják rombolni, s helyébe egy másikat emelni. A római katholikus templomot csak az imént tatarozták. Ez tulajdonképen osztrákmagyar templom, mert leginkább a mi monarkhiánkból ide szakadtak járnak bele s a mi konzulátusunk patronátusa alatt áll. Papjaikat, a kik szakállas barátok, a mi kormányunk fizeti. Itt tartják az istentiszteletet királyunk születése napján, a az egybegyűlt osztrák-magyar kolónia s a bolgár kormány meg jelent tagjai állva hallgatják meg a megerősített kórusról felhangzó "Gott erhaltét" háromszor.
Az a csonka tornyú díszes épület az osztrákmagyar képviselőség palotája, melyet még Biegeleben báró emeltetett. Ez is magyar ember müve. Brang Pál, a szófiai osztrák-magyar kolónia elnöke építtette, ki számos nyilvános intézetnek és magán-palotának építője. Mintegy tiz éve működik a bolgár fővárosban Brang Pál s ott igen jó hírnévnek örvend
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna-Dzsámia, jelenleg állami fogház Szófiában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az osztrák-magyar diplomácziai képviselőség palotája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1907x2672 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna