D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Teheran
B e s o r o l á s i   c í m : Teheran
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Eredeti persiai fénykép után rajzolta Háry Gyula
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 16. sz. (1891. április 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Teherán
G e o N a m e s I d : 112931
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Irán
G e o N a m e s I d : 130758
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Teheran. - Eredeti persiai fénykép után rajzolta Háry Gyula.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Teherán még terjeszkedhetik, mert a sánezon belül van elég hely új házsorok számára. A girbegurba, többnyire kövezetlen utczákra érve, különös érzés lepi meg az európait a két oldalt meredező, ablaktalan falakat látva. A persák nem építenek ablakot az utezára és így házaik kívülről falkerítéshez hasonlítanak. A főutczákat kivéve, nincs nagy élénkség az utczákon és tereken.
A boltok lehető legprimitivebb bódékhoz hasonlítanak, kirakatnak híre sincs s a két-három láb magasra feltöltött küszöbön a kereskedő guggol, nagy lelki nyugalommal szíva a kalián-t, a persa nargilt. Theás házak szép számmal vannak mindenütt. A persa szenvedélyesen kedveli a theát, melyet hihetetlen mennyiségben élvez naponként.
Teherán kellő közepén van egy nagy tér, melyet mind a négy felől házak vesznek körül. Ha az ember ehhez a térhez közeledik, már meszsziről megüti valami éles, dögleletes szag az orrát.
Az utczákat még nem világítják s csak két főbb avenue (persául khijábun) van gázlámpa-rudakra alkalmazott kőolaj lámpákkal ellátva.
Teherán nem épen szép város, monumentális épületei, merész, égbetörő minaretekkel ékeskedő mecsetei, márvány, mór stylü palotái nincsenek. Házai csak arányaikban különböznek egymástól. A jobb móduakénak kis kertecskéi es tágas udvarai vannak, melynek közepén márvány szegélybe foglalt, téglával kirakott vízmedencze foglal helyet. Ez utóbbi különös büszkeségét képezi az előkelő, gazdag perzsáknak. Minél vagyonosabb a persa, annál tágasabb, szebb a víztartója (heuz).
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. április 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kaszri Khadzsar, a sah nyári palotája teherán mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1348x1020 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna