D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az önkéntes mentő-egyesület háza Budapesten, a Sólyom- és Markó-utcza sarkán
B e s o r o l á s i   c í m : Önkéntes mentő-egyesület háza Budapesten, a Sólyom- és Markó-utcza sarkán
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 14. sz. (1891. április 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : önkéntes szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : civil szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mentőszolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egészségügyi intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1890
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az önkéntes mentő-egyesület háza Budapesten, a Sólyom- és Markó-utcza sarkán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A főváros egyik jeles képzettségű kerületi orvosában, dr. Kresz Gézában, fogamzott meg az eszme, hogy mentő-egyesületet alapít Budapesten. A nemzetközi orvosi kongresszusok alkalmával behatóan tanulmányozta a dolgot és négy évvel ezelőtt föllépett tervével, melyet a főváros hatósága kedvezően fogadott s az előmunkálatok befejeztével megalakult az önkéntes mentő-egyesület, melynek elnökéül sikerült megnyerni Andrássy Aladár grófot, a ki dr. Kresz Gézával, az egyesület igazgatójával, igazán odaadó buzgalmat és tevékenységet fejtett ki, hogy az új intézményt felvirágoztassa.
Ebbeli törekvésüket buzgón támogatta Mundy báró, a bécsi mentőegyesület nagyérdemű igazgatója, a ki több izben személyesen járt itt s nem csak jó tanácscsal szolgált, de a bécsi mentő-egyesület nyolcz tagját is leküldte Budapestre, hogy az itteni mentőket a gyakorlati működésbe bevezessék.
A kezdet szerény volt. A lipótvárosi templombazárban rendeztek be egy kis központi állomást, melyet sűrűn kezdtek látogatni a budapesti egyetem orvostanhallgatói, a kik az önkéntes mentő-egyesület tulajdonképeni működő tagjai lettek. Az egyesület úgy volt szervezve mindjárt megalakulásakor, hogy az orvosnövendékek végezzék a mentő szolgálatot, a mi által nemcsak jót cselekesznek, de egyúttal bizonyos orvosi tapasztalatra és gyakorlati készültségre tesznek szert.
A mentő -egyesületnek ma már saját otthona, illetőleg háza van a főváros egyik legszebb helyén a Sólyom- és a Markó-utcza sarkán. Ez a kétemeletes kis palota, melynek rajzát mai lapunkban bemutatjuk, Quittner Zsigmond műépítész tervei szerint épült, s az épület maga 60 ezer és fölszerelése 15 ezer forintba került. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. április 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Andrássy Aladár, az önkéntes mentő-egyesület elnöke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kresz Géza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1505x1167 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna