D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Simor János herczegprímás a ravatalon
B e s o r o l á s i   c í m : Simor János herczegprímás a ravatalon
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 6. sz. (1891. február 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Simor János (1813-1891)
V I A F I d : 13212425
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíboros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hercegprímás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ravatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891. január
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Simor János herczegprímás a ravatalon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az elhunyt egyházfejedelem palotája tőszomszédságában, a vízivárosi templomban feküdt ravatalon. Az ódon templom főhajójában, közvetlenül a szentély előtt, állt ez a ravatal. A primási palota téli kertjének legszebb ültetvényeiből varázsoltak oda egy kis ligetet s annak a közepére helyezték a lépcsőzetes ravatalt. Erre volt téve a görög stilü alpakka-koporsó, melyben a herczegprimás feküdt, úgy. a mint azt első képünk feltünteti Az agg egyházfő főpapi süveggel a fején s teljes bíbornoki díszben pihent ott, feje irányában emelkedöleg, hogy arczát és alakját mindenki láthassa.
A ravatalra a fekete függönyökkel bevont ablakokon át alig szűrődött némi világosság. Az egészet a viaszgyertyák fénye és a kandeláberek lobogó lángja világította meg.
Harmadik kis képünk, a ravatalos kép sarkán, a bazilika primási sírboltjának oltárát tünteti föl. Három koszorú van rajta, melyet József föherczeg, Ferdinánd bolgár fejedelem és a Pálffy herczegi család küldött Simor János ravatalára.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. február 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Simor János bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.
A művészet pártolójaként nagy összegeket áldozott a templomokra.
Saját költéségén árvaházakat, kórházakat alapított, a szegények megsegítésére sokat költött. Szívügye volt az iskolák támogatása is.
Fiatalabb korában többször dolgozott külföldi tudományos folyóiratokba, főpásztor korában pedig pásztorlevelet adott ki papsága és hívei számára. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Simor János : Kőnyomat után. Vereby Soma "Honpolgárok könyve" czimű kiadványából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Andrássy Gyula miniszterelnök és Simor János herczegprimás a koronázási díszmenetben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Simor János 1858 k. Litográfia részlete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Simor János bibornok-érsek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Simor János, győri püspök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1586x1248 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna