D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pozsonyi új Duna-híd
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi új Duna-híd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az épülő híd 5-ik medernyilása, szerelés közben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 2. sz. (1891. január 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pozsonyi új Duna-híd. - Az épülő híd 5-ik medernyilása, szerelés közben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Baross Gábor kereskedelmi miniszter 1888 nyarán kezdte meg az alkudozásokat Pozsony városával s más illetékes fórumokkal az állandó híd fölépítése iránt. Pozsony lemondott a révjövedelem-röl, polgárainak réwám alóli régi mentességéről, átengedte ingyen a szükséges talajt s tett más apróbb kedvezményeket a miniszter pedig már 1889 jan. 17-én megkötötte az építési szerződést Cathry Ferencz svájczi születésű mérnökkel, ki azonban, mióta a svábhegyi fogaskerekű vasút kiépítése végett hazánkba jött, itt állandóan megtelepedett, magyar honos s több közhasznú vállalatban részes. Az országgyűlés az építkezési szerződést 1889 jul. 8-án fogadta el, azonban Cathry saját felelősségére már márczius hóban hozzá látott a munkálatokhoz. Pulszki Garibaldi mérnök volt megbízva az állami ellenörizettel.
Deczember 9-én a miniszteri kiküldöttek jelenlétében megkezdődtek az ellenőrző szemlék, melyek eredményeként 22-én a hidat hivatalosan késznek s teljesen jókarban levőnek nyilvánítottak s Pozsony város hatósága kinyervén a királytól azt a kegyet, hogy a hidat személyesen nyitja meg, a megnyitás napjául decz. 30-ikát tűzte ki.
A hid első sorban a pozsony-szombathelyi épülő félben levő vasút számára készült, de a mellett lóvasút, kocsi, sőt gyalogközlekedés számára is használható. A voltaképi híd hoszsza 465 méter, de a feljáróval és lejáróval együtt 1405 méter.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyöngyi: Pozsony - a Duna és a hídjai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: A pozsonyi új Duna-híd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1131x1208 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna