D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0204_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Paulayné Gvozdanovics Júlia
B e s o r o l á s i   c í m : Paulayné Gvozdanovics Júlia
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Elischer
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1842-1892
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gvozdanovics Júlia (1827-1880)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színházi grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Paulayné Gvozdanovics Júlia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gvozdanovics Júlia színésznő. 1844-ben műkedvelőként lépett először színpadra Szabadkán, Hevesi Imre igazgatónál mint Polakovicsné (első férje: Polakovics Endre szabadkai ügyvéd volt). 1845 szept.-ében a Nemzeti Színházban, 1846-ban Miskolcon, 1846-47-ben Pécsett, 1847-48-ban Győrött szerepelt. 1850-ben Miskolcon játszott, mikor megözvegyült, és már mint Jánosi Emilné szerződött Kolozsvárra 1850. nov.-ben. 1851-ben Debrecen és Nagyvárad; 1852-ben Arad, Kolozsvár, Temesvár; 1853-ban Nagyvárad, Kassa, Miskolc és Kolozsvár voltak állomáshelyei. 1854 őszétől mint vendég lépett föl először Szegeden Latabár Endre társulatánál, és 1856-ig velük maradt. 1856-ban Nagyváradra Szabó Józsefhez ment, részt vett vele az ausztriai-pozsonyi turnén, ősztől pedig az aradi szezonban. 1857-1859-ig ismét Latabár együttesében játszott. 1860-ban férjhez ment Paulay Edéhez. Télre Miskolcra mentek. 1863. szept. 1-jétől mindketten a Nemzeti Színházhoz szerződtek. 1879 nov.-ében halálos betegség döntötte ágynak. A vidék első tragikájának, ill. drámai színésznőjének elismert Gvozdanovics Pesten csak örökös második lehetett Jókainé Laborfalvi Róza mögött, annak ellenére, hogy vendégként 1855 óta többször is fellépett a Nemzeti Színházban. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veress Ferenc: Gvozdanovics Júlia Szigligeti Ede II. Rákóczi Ferenc fogsága című történeti drámájában mint Zrínyi Ilona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 541x733 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn