D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_863_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Viktória német herczegnő esküvője Adolf Schaumburg-Lippei herczeggel
B e s o r o l á s i   c í m : Viktória német herczegnő esküvője Adolf Schaumburg-Lippei herczeggel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 50. sz. december 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viktória (Németország: hercegnő) (1866-1929)
V I A F I d : 45410025
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Adolf (Lippe: régensherceg) (1859-1916)
V I A F I d : 81072324
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nászmenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Viktória német herczegnő esküvője Adolf Schaumburg-Lippei herczeggel - A nászmenet
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fényes ünnepnek volt Berlin ismét székhelye nov. 19-én. A német császár egyik nővére, Frigyes császár második leánya, Viktória herczegnő tartotta meg esküvőjét Adolf schaumburg-lippei herczeggel, egyik legkisebb német uralkodó-család tagjával. Az ünnep nem ment végbe nyilvánosan, külföldi fejedelmi vendégek sem vettek részt benne, de a szokott udvari pompa teljes mértékben alkalmazást nyert, s Németország hivatalos előkelőségei, valamint a külföldi hatalmak képviselői ott voltak a szertartásokon, melyek egy része a berlini várkastélynak nyilvánosan ritkán használt fehér termében folyt le. Midőn e szertartásokról alább megemlékezünk, erre nem maguk az ünnepek fénye, hanem a menyasszony egyénisége indít. A mai kor gyorsan él és sokat elfeled, de bizonynyal számosan vannak még, kik e menyasszony egykori regényére visszaemlékeznek. Harmadfél évvel ezelőtt történt, 1888 ápril havában, midőn az oly sokáig haldokló Frigyes császár elfoglalta atyjának trónját, hogy legidősebb leányát, Viktória herczegnőt félhivatalosan is menyasszonynak hirdették." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 50. sz. december 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória, német császári herczegnő és nővérei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Adolf schaumburg-lippei herceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1048x786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet